Kursplan för Forskningsmetodik i produktionsprojekt

Kursplan fastställd 2023-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnResearch skills for engineering projects
 • KurskodPPU215
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPEN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Industriell ekonomi, Maskinteknik
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 34122
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0114 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Samma som för Masterprogrammen Produktionsutveckling och Materialteknik.

  Syfte

  Kursen syftar till att möjliggöra för studenterna att oberoende och från olika perspektiv inkluderande etik kritiskt och konstruktivt diskutera:

  - vad som kännetecknar vetenskaplig och ingenjörsmässig kunskap

  - hur vetenskaplig och ingenjörsmässig kunskap frambringas.

  Målet är att studenten skall lära sig tillämpa olika teorier och metoder för frambringandet av beslutsunderlag, för att för att kritiskt kunna reflektera på val av ingenjörsmetodik. Ytterligare ett mål är att dugligt kunna formulera och svara på kritik vid ett akademiskt seminarium, både muntligt och skriftligt. Ändamålet är att studenterna skall bli medvetna om vetenskapsteorins och ingenjörsyrkets betydelse och hur olika perspektiv, ståndpunkter och enskilda ingenjörers värderingar påverkar vald ansats såväl som uppnådda resultat. Kursen syftar vidare på att stärka studenternas intellektuella talang, speciellt prestationsförmåga till kritisk reflektion angående ingenjörens påverkan på samhället beträffande alla aspekter på hållbar utveckling. Kursen bereder studenterna möjlighet att träna sina kommunikationsfärdigheter, i form av väl förberedda muntliga som skrivna presentationer av projektresultat.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  1. Använda en strukturerad projektmetodik för att tillämpa kunskap och färdigheter erhållna vid utbildningen på Chalmers.
  2. Bedöma behovet av vetenskaplig information, söka efter denna information och kritiskt utvärdera dess relevans.
  3. Skriva en projektplan för att definiera och omfatta öppna forskningsfrågor.
  4. Välja lämpliga metoder för produktionsrelaterad forskning och kritiskt utvärdera dessa med hänsyn till vetenskapliga trovärdighets- och etiska aspekter.
  5. Skriva en projektrapport i en vetenskaplig artikel som uppfyller akademisk kvalitetsstandard.
  6. Framföra en tydlig och för den aktuella publiken välanpassad muntlig presentation av projektresultaten.
  7. Samarbeta professionellt i enlighet med en projektgrupps behov av strukturerad ledning och arbetsfördelning med tanke på jämställdhet, likabehandling och mångfald i lagarbete.
  8. Ge konstruktiv återkoppling på en annan projektgrupps arbete och svara på liknande kritik på den egna projektgruppens arbete.
  9. Reflektera och resonera kring etiska aspekter av ingenjörsarbete, akademisk forskning och företags beteendekodex, på olika systemnivåer.

  Innehåll

  Genomförande av forskningsprojekt
  • Professionalitet vid gruppsamarbeten
  • Deduktiva och induktiva ansatser
  • Kvalitativa och kvantitativa metoder
  • Modellering baserad på mätning och observation
  • Design av experiment

  Vetenskapsteori
  • Vad menas med kunskap (epistemologi) och verklighet (ontologi)
  • Forskningsstrategi, Metodologi, Metoder, Tekniker
  • Vetenskap kontra teknologi
  • Begreppen hypotes, experiment, kausalitet, korrelationer

  Ingenjörsetik
  • Hur kan man definiera etik?
  • Moral, uppförandekoder, Etikbegreppet
  • Socialpolitisk och kulturell influens på vetenskap och ingenjörskonst
  • Exempel från forskning och företag
  • Akademisk hederlighet: plagiering, kopiering och referenshantering
  • Etiska beaktanden vid forskningsdesign och utförande

  Reflektion
  • Reflektionsövningar självständigt och i grupp
  • Betydelsen av reflektion för etiska ställningstaganden
  • Reflektion som utvärderingsverktyg

  Kommunikationsfärdigheter
  • Rapportskrivning
  • Presentationsteknik
  • Visualiseringar
  • Feedback till kollegor
  • Opponentriktlinjer

  Organisation

  Kursen innehåller en serie föreläsningar, övningar och seminarier i syfte att berika studenterna med generell kunskap om forskningsmetodik, vetenskapsteori, ingenjörsetik och kommunikationsfärdigheter som bidrar till genomförandet av produktionsrelaterade forskningsprojekt.

  Projektgrupper formas i början av kursen.

  Obligatoriska moment anges i kursens Schema.

  Varje projektgrupp kan begära möte med en handledare vid Chalmers för att få råd och vägledning i projektarbetet och assistans för att uppnå kursens lärandemål.

  Litteratur

  Vetenskapliga artiklar

  Utdrag ur böcker och handböcker

  Föreläsningsslides

  Examination inklusive obligatoriska moment

  • Deltagande i obligatoriska kursmoment (eller relevant kompensationsuppgift) är en förutsättning för att klara kursen.
  • Saklig och respektfull feedback till gruppmedlemmar inräknas som obligatoriskt moment.
  • Grupparbete i form av komplett projektrapport, informationsmaterial och muntlig presentation utgör gruppdelen av betyget.
  • Individuellt formulerad reflektionsportfolio utgör individuella delen av betyget.
  Samtliga moment bedöms enligt i förväg angivna kvalitetskriterier i kurs- och projekt-PM. Kvalitén på presentationer, informationsmaterial och opponering samt erhållen feedback från gruppmedlemmar kan påverka betyget enligt lärarstabens bedömning.

  Examinator ger slutgiltig bedömning av individuella betygsnivån baserat på erhållna poäng för varje aktivitet, och med hänsyn till projektgruppens bedömning av individens insats.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.