Kursplan för Produktutvecklingsprojekt

Kursplan fastställd 2023-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProduct development project
 • KurskodPPU196
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 65115
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Projekt 5 hp
Betygsskala: TH
5 hp
  0219 Dugga 2,5 hp
  Betygsskala: TH
  2,5 hp
  • Kontakta examinator
  • Kontakta examinator
  • Kontakta examinator

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Studenterna förväntas ha läst de tidigare kurserna enligt programplan för högskoleingenjörsingenjörsprogrammen i maskinteknik och design och produktutveckling.

  Syfte

  Kursen syftar till att i projektform lära ut och träna systematiska metoder och verktyg för produktutveckling.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Projektuppgifterna är hämtade från näringslivet och har industriell relevans. Uppgifterna omfattar utveckling av ett konceptförslag som utmanar en befintlig teknisk lösning eller tillfredsställer ett behov som saknar befintlig lösning. Målet med projektet är att ge erfarenhet och insikter i produktutveckling genom att följa en given konstruktionsmetodisk process.

  Studenter skall efter avslutad kurs kunna: 

  Skapa en projektdefinition genom att
  • identifiera intressenter, roller och ansvarsområden för gruppmedlemmar
  • skapa en målformulering
  • analysera mål, leveranser och avgränsningar, milstolpeplan och Gantt-schema
  • identifiera risker och utarbeta åtgärder 
  Identifiera sambandet mellan product och användare genom att 
  • kartlägga produktens livscykel ur ett kund- och miljöperspektiv
  • identifiera kundkrav och önskemål
  • sammanställa "Voice of the Customer" 
  Skapa ökat kundvärde genom
  • identifiera huvud-, tilläggs-, stödjande och oönskade funktioner för en produkt
  • skapa en funktionell modell av en produkt
  • utvärdera en produkts kommersiella position och därmed föreslå strategier för vidare utveckling
  • effektivt söka efter relevant information i patentdatabaser, och att värdera den med avseende på relevans och kvalitet för ett givet problem
  • skapa nya tekniska koncept, kombinera och jämföra dem 
  Utforma, testa och utvärdera konceptet genom
  • konstruera tekniska lösningar mha CAD
  • förklara/beskriva vilka konstruktionskriterier som påverkar valet av tillverkningsprocesser 
  • ta fram en kostnadsuppskattning för detaljtillverkning och montering
  • utföra konstruktionsanpassningar för att förenkla detaljtillverkning och montering
  • tillverka och sätta samman en prototyp
  • utvärdera resultat från funktionella tester av prototypen och analysera måluppfyllnad av den funktionella kravspecifikationen 
  Argumentera för och försvara den valda lösningen vid muntlig presentation och i skriftlig rapport
  • värdera och kritisera andra lösningar till samma problem
  • kunna identifiera etiska konsekvenser och dilemman i samband med utveckling av en ny produkt
  • kunna inkludera etiska och moraliska principer i beslutsfattandet
  Arbeta professionellt i grupparbete. Detta innefattar även:
  • Kunna analysera bemötande och interaktion i gruppsamarbeten utifrån ett inkluderande perspektiv.
  • Kunna tillämpa kommunikativa strategier för att främja social hållbarhet.
  • Analysera, synliggöra och problematisera vikten av jämställdhetsaspekter i utveckling av produkter, processer och system. 
  • Diskutera och reflektera över jämställdhet, jämlikhet och mångfald utifrån yrkesrollen ingenjör. 

  Innehåll

  Teorier och metoder avseende projektstyrning och produktutveckling kommer att behandlas på föreläsningar och övningar. En större konstruktionsuppgift ska lösas där delar av kursstoffet tillämpas. Studenterna förväntas också utgå från tidigare förvärvade kunskaper och applicera dessa i nya sammanhang. Uppgiften är antingen inriktad mot omkonstruktion av en befintlig produkt eller mot nykonstruktion och utförs om möjligt i samarbete med industrin.

  Organisation

  Kursen består av föreläsningar, övningar och projektarbete.

  Litteratur

  Meddelas senast två veckor innan kursstart.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För att erhålla slutbetyg i kursen erfordras att man aktivt har ingått i en grupp som genomfört projektuppgiften med godkänt resultat. Betygskala TH tillämpas. Närvaro och ett aktivt deltagande (i vissa fall genom att skriva reflektionsrapport) krävs vid de obligatoriska momenten såsom:
  • Gästföreläsningar
  • Projektstart 
  • Avstämning av kravspecifikation 
  • Övningar i skriftlig/muntlig framställan, gruppvis 
  • Presentation av färdig produkt samt opposition 
  • Feedback på presentation 

  Presentation
  En presentation skall genomföras av varje grupp. Vid denna presentation skall den slutliga lösningen presenteras ur ett användarperspektiv. Gruppvis feedback på det muntliga framställandet ges. Betygsgraderna är här antingen underkänd eller godkänd.

  Rapporter
  Gruppen gör delrapporter under kursens gång fördelade på ett antal inlämningar. Dessa inlämningar granskas av andra studenter med s.k. Peer-review (konstruktiv kritik av rapporten). En slutrapport med fokus på resultatet lämnas in i slutet av kursen. Gruppens betyg baseras både på delrapporterna och slutrapporten. Varje students individuella betyg baseras på gruppbetyget och på den feedback man lämnat i Peer-review.

  Avrapportering
  Projektledaren skall senast en vecka efter varje handledningstillfälle rapportera till handledare. Avrapporteringen sker genom en kort muntlig (5-10min) samt en skriftlig rapport (max 1 A4). Den grafiska presentationen av valet av konceptlösning (som presenteras muntligt) skall vara inlämnad. En skriftlig rapport skall vara inlämnad i tid och godkänd av handledare. Anvisningar för rapportens utformning ges i bilaga.

  Betygsättning
  Graderad betygsättning tillämpas med betygsskala U, G (=3), 4 och 5. Betyget är en sammanvägning av flera delbetyg som sätts kontinuerligt under kursens gång. 

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.