Kursplan för Ergonomi: design för alla

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnErgonomics: Design for all
 • KurskodPPU185
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDES
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk design
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 16116
 • Max antal deltagare40 (minst % av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0112 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  MMT010 Ergonomi, PPU061 Människa maskinsystem, eller motsvarande kurser.

  Syfte

  Kursen syftar till att utveckla kompetens kring området "Design för alla". I kursen studeras hur man genom design kan ta hänsyn till användare med speciella behov, t.ex. syn- och hörselnedsatta, fysiskt och kognitivt funktionsnedsatta, äldre och barn.

  Studenten ska uppnå djupare kunskap om och förståelse av hur människans fysiska och mentala förutsättningar kan variera, samt hur produkter och system ska designas för att på bästa sätt anpassas till människor med olika förmågor och begränsningar.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Förklara, förstå och kritiskt granska begreppet Design för alla ur ett ergonomiskt, socialt och etiskt perspektiv.
  • Förstå och kritiskt granska begreppen inkluderande och exkluderande design
  • Förklara, relatera till och i utvecklingen av designlösningar använda teoretisk kunskap om: 
   - muskelfysiologi och kognitionsteori för att förstå och karakterisera hur olika mänskliga förmågor utvecklas och sedan förändras med ålder
   - sinnesfysiologi för att förstå olika fysiska (t ex nedsatt syn, hörsel och rörelseförmåga) och kognitiva funktionsnedsättningar 
   - anatomi, antropometri och biomekanik
  • Identifiera och förutsäga hur ergonomisk design påverkar människans möjligheter och prestation i olika miljöer i samhället, speciellt för äldre, funktionshindrade och barn
  • Särskilja, jämföra och bedöma motsägelsefulla krav för ergonomisk design.
  • Praktiskt använda och reflektera över hjälpmedel för datoranalys av kroppspositioner, synfält och nåbarhet.

  Innehåll


  Organisation

  Kursen baseras på föreläsningar med teori om fysiska, kognitiva, antropometriska och etiska aspekter för barn, äldre, funktionshindrade, samt en praktisk workshop där man provar att vara blind, rullstolsburen och äldre, gästföreläsningar kring tillämpade designprojekt samt ett projektarbete i grupp.

  Projektet behandlar anpassning av miljöer i samhället till personer med olika typer av funktionshinder och löper under hela kursens gång.

  Litteratur

  Kroemer, K (2006) Extra-ordinary Ergonomics (course book)
  http://www.crcnetbase.com/isbn/9780203025246

  Uni. of Cambridge (2012) Ageing, Adaption and Accessibility: Time for the Inclusive Revolution!
  http://www-edc.eng.cam.ac.uk/insights/Ageing_Adaption_and_Accessibility.pdf

  The Delta Centre (2014): Trends in Universal Design, An anthology with global perspectives, theoretical aspects and real world examples.
  http://www.bufdir.no/bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00002716

  Steinfeld, E & Maisel, J (2012). Universal Design. Creating Inclusive Environments. John Wiley & Sons, Inc. ISBN: 978-0470399132
  Bohgard et. al. (2011) Work and technology on human terms. Prevent, Stockholm.
  Fisk & Rogers (1997) Handbook of human factors and the older adult
  Pheasant (2002) Bodyspace: Anthropometry/Ergonomics/Design of Work
  Pullin, G (2009) Design meets disability. MIT Press.
  Lueder, R & Berg Rice, V J (2008). Ergonomics for Children: Designing products and places for toddlers and teens. Taylor & Frances.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Betyg: underkänd, 3,4,5.

  Läromålen examineras genom: fem skriftliga inlämningsuppgifter baserad på kurslitteratur och föreläsningar fördelade jämt under kursens gång, inlämningsuppgift kopplad till praktisk workshop och datorlaboration, samt skriftlig och muntlig projektredovisning. Avslutningsvis genomförs en reflekterande summering med guidelines över hur man Designar för alla samt en etik-diskussion. För godkänd kurs måste alla delmoment vara godkända.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.