Kursplan för Design för användarupplevelse

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDesign for experience
 • KurskodPPU181
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDES
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk design
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 16112
 • Max antal deltagare50 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
0219 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursen utgör en introduktion till området design för användarupplevelse - 'design for experience'. Det övergripande syftet är att studenten skall utveckla grundläggande kunskap om och förståelse för:

- relationen mellan användare och produkt ur ett upplevelseperspektiv,
- teorier och modeller av relevans för området,
- metoder och verktyg för att identifiera krav på samt utvärdera designlösningar ur ett upplevelseperspektiv.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- beskriva existerande ramverk, teorier/och modeller av vikt för att förstå relationen mellan användare och artefakter med fokus på upplevelse
- tillämpa ramverken, teorierna respektive modellerna vid analys av empiriska studier med fokus på denna relation
- applicera ramverken, teorierna respektive modellerna vid utformning av designlösningar
- använda centrala begrepp på ett korrekt sätt
- förklara betydelsen av sensoriska intryck för användarens upplevelse av produkter
- förklara betydelsen av mening för användarens upplevelse av produkter
- beskriva och tillämpa ett antal definierade metoder och verktyg för att identifiera användares krav på produkter och tjänster samt för att utvärdera designlösningar med fokus på upplevelse.

Innehåll

Kursen är organiserad i tre övergripande teman:
I: Att förstå användarupplevelse
II: Att utforma för användarupplevelse
III: Att utvärdera användarupplevelse

Mer specifikt omfattar kursen följande moment:
- Teoretisk grund. Denna del av kursen kommer att presentera olika ramverk, teorier och modeller av relevans för upplevelser av, med och genom produkter.
- Metoder och verktyg. Olika metoder och verktyg för att identifiera krav på och för att utvärdera idéer, koncept och produktdesign kommer att presenteras och diskuteras.
- Design för alla sinnen. Kursen kommer att diskutera betydelsen av människans olika sinnen i upplevelsen av, med och genom produkter. Relationen och skillnaden mellan en produkts objektiva (tekniska) egenskaper och användarens subjektiva uppfattning och bedömning av dessa egenskaper kommer också att debatteras.
- Design för mening. Kursen diskuterar betydelsen av produkters mening och hur mening skapas genom exempelvis tolkning och association.
- Emotioner och emotionell respons. Betydelsen av emotioner och emotionell respons på produkters utformning respektive interaktion med och genom produkter utgör en viktig del av kursens innehåll. 

Organisation

Kursen ges i form av föreläsningar, övningar/seminarier samt en mindre projektuppgift. 

Litteratur

Se kursens hemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen bygger på (1) skriftliga tentamen samt (2) en mindre projektuppgift. Betygen utgörs av skalan UK, 3.0, 4.0 respektive 5.0. 

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.