Kursplan för Konstruktionsmetodik - en översikt

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDesign methodology preparatory course
 • KurskodPPU140
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPDE
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Teknisk design
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 33120
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0109 Projekt 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Teknologie Kandidatexamen eller motsvarande

Syfte

Konkurrensutsatta producerande företag behöver kontinuerligt minska utvecklings- och produktkostnader, samtidigt som kundvärdet måste öka. Dessutom översvämmas marknaden av liknande produkter, vilket innebär att förmåga till innovation och produktförnyelse är centralt. Givet dessa förutsättningar är det önskvärt att kunna hantera utvecklingen av innovativa produkter, och att kunna göra detta med kunders och användares behov i åtanke. Dessutom genomförs modern produktutveckling typiskt genom tvärfunktionellt samarbete, och med ambitionen att parallellt ta hänsyn till flera aspekter som rör produkten och dess livscykel . Därför finns det också behov av att ge angreppssätt för att stödja problemlösning i ett komplext sammanhang. Mot bakgrund av dessa möjligheter och behov är syftet med kursen att ge en bred översikt av konstruktionsmetodik och förmåga att tillämpa denna med innovation i åtanke.
Ett mer specifikt syfte med kursen är att säkerställa att studenterna inom Mastersprogrammet Produktutveckling på Chalmers har tillräckliga kunskaper i konstruktionsmetodik. Bakgrunden är att Chalmers har en tradition av att undervisa konstruktionsmetodik redan under de första tre åren av ingenjörsutbildningen (inom ramen för Kandidatexamen). Dessutom är kunskaper i konstruktionsmetodik en förutsättning för att aktivt kunna bidra till grupparbetet i den stora kursen ¿Projekt i produktutveckling¿ ( MPP126 ).

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter kursen skall studenten ha bred förståelse för konstruktionsmetodik samt ha praktiska färdigheter i att kunna tillämpa konstruktionsmetodik för att definiera och lösa en produktutvecklingsguppgift - alltså ha en "verktygslåda" för produktutveckling.

Innehåll

Kursinnehållet omfattar:

 • Produktutvecklingsprocesser och konstruktionsmetodik - överblick
 • Kravspecifikationer - riktlinjer och metoder
 • Funktionsanalys - definitioner och metoder
 • Idégenerering - metoder och representationer
 • Syntes av produktkoncept - metoder och tankesätt
 • Utvärdering och beslutsfattande - metoder och tankesätt
 • Förädling av produktkoncept
 • Diskussion kring potentiella fördelar och nackdelar med konstruktionsmetodik

Organisation

Kursen är organiserad genom sju seminarier för att introducera konstruktionsteori- och metodik, samt sju övningar för att tillämpa konstruktionsmetodik på en produktutvecklingsuppgift. Utöver schemalagda undervisningstillfällen förväntas studenten spendera ca: 5 timmar på läxor varje vecka (35 timmar totalt). Avslutad kurs motsvarar 3 högskolepoäng. Studenten väljer fritt och definierar en produktutvecklingsuppgift som lämpar sig för ett miniprojekt i kursen. Projektarbetet (miniprojektet) kan genomföras i samarbete med en eller två andra studenter. Projektarbetet skall redovisas i en skriftlig rapport tillsammans med en CAD ​​eller fysisk representation (t.ex. skiss eller modell) av det resulterande konceptet.

Litteratur

Recommended course literature is: Ulrich K.T. & Eppinger S.D., (2012) "Product Design and Development", 5th edition, McGraw-Hill, New York. Lecture notes and some other course materials will be handed out at the seminars.

Examination inklusive obligatoriska moment

För examination ska varje miniprojekt (med en till tre studenter) lämna in en skriftlig rapport som beskriver tillämpningen av konstruktionsmetodiken samt det resulterande produktkonceptet. Kompletterande media eller objekt för att representera det resulterande konceptet tas hänsyn till i betygssättningen. Innehållet i rapporten ska spegla kursens innehåll. Dessutom måste varje student delta vid minst fem av sju seminarier och fem av sju övningar. Betyg ges enligt skalan: Underkänd, 3, 4 eller 5. Betyget speglar:

 • hur väl studenten (studenterna) har tillämpat och rapporterat den konstruktionsmetodik som kursen omfattar (75%), och
 • hur väl studenten (studenterna) har representerat det resulterande produktkonceptet (25%).

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.