Kursplan för Informationshantering i produktlivscykeln (PLM)

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProduct lifecycle management (PLM)
 • KurskodPPU111
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Maskinteknik, Teknisk design
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 33112
 • Max antal deltagare80
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0120 Hemtentamen 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0220 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0320 Projekt 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Syftet med kursen för att ge en överblick över hur IT-verktyg används för att skapa och hantera produkter genom hela livscykeln, från identifiering av kunders behov till eliminering av produkten. Speciellt fokuserar kursen på avancerad användning av CAD- och PDM-system för att effektivisera produktutvecklingsprocessen.       

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva state-of-the-art och viktiga trender inom IT-stöd för produktframtagning (PLM)
  • Förklara drivkrafter och utmaningar för PLM 
  • Förklara den kritiska roll som PLM-lösningar spelar i dagens organisationer 
  • Förklara hur beslut om produktinformation kommer att påverka ett företags verksamhet 
  • Identifiera och redogöra för aktuella framtida trender inom PLM 
  • Beskriv några ledande företags PLM-lösningar
 • Beskriva funktionen för kursspecifika CAD, IT-verktyg och PDM-system
  • Förklara hur PDM-system relaterar till ingenjörsverktyg och hur de används i produktlivscykeln 
  • Förklara hur PDM-system relaterar till andra företagssystem såsom SCM- och ERP-system
  • Beskriva och exemplifiera hur PLM-funktionalitet kan användas för att effektivisera produktinformationshantering 
  • Beskriva olika användares roll i ett PDM-system
  • Visa hur en användare arbetar med ett PDM-system
 • Utvärdera företagsspecifika behov av PLM-lösningar och utforma PLM-lösningar för bolagets PLM-processer 
  • Använda olika metoder för verksamhetsanalys 
  • Använda en lämplig kombination av metoder för att definiera och utveckla en strategisk plan och en arkitektur för PLM 
  • Förklara behovet av att basera en PLM-lösning både på företagens behov samt möjligheter och begränsningar för tillgängliga tekniska verktyg och PDM-system
  • Använda metoder för information och processmodellering som verktyg vid utveckling av anpassade PLM-lösningar 
  • Redogöra för motiv och svårigheter i samband med modellering av utvecklingsprocesser och informationsstrukturer
  • Använda UML-klassdiagram för att dokumentera innehållet i en PDM-databas 
  • Använda UML-klassdiagram för att dokumentera produktstrukturer
  • Jämföra olika metoder för processmodellering för att kunna välja rätt metod i en viss situation 
  • Använda användningsfall, IDEF0 för att modellera, analysera och förbättra produktlivscykelprocesser
 • Implementera och använda ingenjörsverktyg och PDM-system i integrerade PLM-lösningar 
  • Planera utvecklingen och införandet av en PLM-lösning 
  • Specificera och dokumentera krav, information, processer och systemarkitektur för en PLM-lösning 
  • Anpassa ingenjörsverktyg och PDM-system
  • Använda CAD, CAX- och PDM-system
 • Uppvisa förmåga att tillämpa Systems Engineering principer och verktyg vid implementation och utveckling av PDM-system.
 • Modellera, analysera och utforma viktiga produktinformationshanteringsprocesser som ändringshantering, produktstrukturhantering och konfigurationshantering 
 • Beskriva vanliga organisatoriska förändringsarbete utmaningar på genomförandet PLM 
  • Förklara hur dessa utmaningar riskerar de potentiella fördelarna med en PLM-lösning

Innehåll

 • PLM översikt (vad, hur, varför) 
 • Grundläggande funktioner hos CAD och PDM/PLM-system 
 • Digitala produktmodeller
 • PLM-processer 
 • Konfiguration och produktstrukturer 
 • Utveckling av PLM-lösningar
 • Informationsmodellering med UML-klassdiagram
 • Processmodellering
 • PLM strategiutveckling och införande
 • Organisatorisk förändringsledning
 • Kunskapshantering över produktlivscykeln
 • Systems Engineering principer och metoder

Organisation

Kursen är organiserad kring en serie föreläsningar och ett projektarbete. 

Litteratur

Saaksvuori, A. and A. Immonen (2008). Product Lifecycle Management, Springer-Verlag, Berlin. (Tillgänglig digitalt via Chalmers bibliotek)


Föreläsningsanteckningar och utdelat material (digitalt)

Examination inklusive obligatoriska moment

För att godkännas på kursen studenterna ska ha minst godkänt betyg på en hemtentamen, minst godkänt betyg på projektarbetet och samt ha deltagit i de obligatoriska gästföreläsningarna. Slutbetyget beror på resultaten från både hemtentamen (50 %) och från projektarbetet (50 %). 

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.