Kursplan för Teknisk design: teori och forskning

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDesign theory and research
 • KurskodPPU091
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDES
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk design
 • TemaMTS 5 hp
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 16114
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0120 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursens syfte är att studenten skall utveckla fördjupad kunskap om de teorier, processer och metoder som karaktäriserar området design och produktutveckling, samt förbereda studenten för att tillgodogöra sig designvetenskaplig litteratur och forskning under studier och arbetsliv

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • skilja mellan olika forskningsansatser, speciellt forskning för, forskning om och forskning genom design och produktutveckling
 • reflektera kring aktuell forskning inom de teman och ämnen som tas upp i kursen
 • jämföra teorier om design och produktutveckling med egna empiriska rön, samt egen och andras praktik
 • kritiskt granska, och extrahera relevant information från, vetenskapliga artiklar
 • skriva en akademisk uppsats innehållande relevanta grundläggande komponenter 
 • diskutera likheter och skillnader mellan olika processer inom design och produktutveckling
 • diskutera de förutsättningar som organisationen skapar för olika typer av design- och produktutvecklingsarbete
 • diskutera vilka förmågor och kompetenser som nyttjas i design- och produktutvecklingsarbete samt hur dessa bäst kommer till nytta
 • reflektera över individens roll i design och produktutveckling, inklusive roll i förhållande till hållbarhet och etiska aspekter
 • reflektera över de problem och möjligheter som är förknippade med samarbete och team i produktutvecklingsarbete, speciellt tvärdisciplinärt och tvärkulturellt produktutvecklingsarbete
 • återge strategier för att skapa en inkluderande och jämställd arbetsmiljö i projektgrupper, organisationer och i samarbeten med intressenter 

Innehåll

Kursinnehållet omfattar följande temata: 
 • den designande individen, individen och kreativitet, designerns olika typer av kunskaper, färdigheter och ansvar
 • teamet, multi-disciplinärt samarbete, multikulturellt samarbete, det kreativa teamet
 • organisationen (företaget), perspektiv i produktutveckling, organisatoriska förutsättningar för kreativitet
 • forskningsansatser inom design och produktutveckling; designforskning då och nu
 • akademisk läs- och skrivkunskap, att skriva akademiska texter

Organisation

Kursen är organiserad som föreläsningar, seminarier och övningar/inlämningsuppgifter. 

Litteratur

Kurslitteraturen består av vetenskapliga artiklar (se kurshemsidan).

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen baseras på aktivt deltagande i obligatoriska seminarier, samt genomförande av övningar och muntliga presentationer/skriftliga inlämningsuppgifter/motsv. Deltagande i seminarier är obligatoriskt, om student ej är närvarande måste en kompletteringsuppgift lämnas in. Inlämningsuppgifterna bedöms enligt givna kriterier med betyget UK, 3, 4 eller 5 för varje kriterium. Betyget på kursen (UK, 3, 4, 5) som helhet ges av ett viktat genomsnitt av resultaten från uppgifterna. 

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2024-02-22: Block Block ändrat från A till A+ av Lina Haglund
   [Kurstillfälle 1]