Kursplan för Produktplanering - behov och möjligheter

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-05-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProduct planning - needs and opportunities
 • KurskodPPU085
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi, Maskinteknik, Teknisk design
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 33119
 • Max antal deltagare60
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 12 Jan 2022 em J DIG
 • 13 Apr 2022 em J DIG
 • 18 Aug 2022 em J DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Samma som för masterprogrammet i Produktutveckling, MPPDE.

Syfte

Syftena för kursen är att studenten skall utveckla förståelse för hur produktutveckling sammanfaller med affärsutveckling, förståelse för grunderna i produktplanering och färdigheter i analys av olika intressenters behov och krav. Kursen utvecklar också generella forskningsfärdigheter, inkluderande problemformulering, forskningsplanering liksom muntlig och skriftlig kommunikation av forskningsresultat.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 1. Förklara vad som menas med en produkts (marknads-) livscykel och dess konsekvenser för företagets produktplanering
 2. Beskriva produktplaneringens roll, uppgifter, organisation och leveranser
 3. Redogöra för hur produktplanering utförs i valda företagssammanhang
 4. Utveckla olika planer som styr produktutvecklingsaktiviteterna i ett företag, inklusive produktplaner, teknologi-vägkartor, etc.
 5. Utveckla en uppdragsbeskrivning för ett produktutvecklingsprojekt
 6. Förklara och skilja mellan betydelsen av nyckeltermer som kund/användare, behov, kund/användare eller tekniska krav etc, inklusive underkategorier av termerna
 7. Förklara varför olika krav och önskemål är mer eller mindre tillgängliga med exempelvis Kano-modellen och isbergs-fenomenet som bas
 8. Planera en studie för att få fram kund-/användarbehov och krav på en teknisk produkt, inklusive att göra ett motiverat val mellan olika metoder och verktyg för att samla in, analysera, kommunicera och dokumentera kundernas behov och krav, och att på lämpligt sätt beakta forskningsetiska principer
 9. Beskriva principerna för och tillämpa verktyg för att samla in och analysera kvalitativa respektive kvantitativa marknads- och kundbehovsdata
 10. Använda lämpliga metoder och verktyg, till exempel kundbehovslistor, moodboards, etc, för att dokumentera och kommunicera kundernas behov och krav
 11. Generera, sålla och välj produktmöjligheter som härrör från ny teknik, miljö, marknader och kundbehov
 12. Samla information om och bedöma det senaste inom ett visst tekniskt område och/eller applikationsområde genom användning av patentdatabaser, benchmarking och andra metoder
 13. Ta fram prognoser för framtida teknikutveckling genom användning av verktyg som S-kurvor och teknikmognadsnivåer, etc. och använd prognoserna för att vägleda utvecklingen av strategiska planer för produkt- och teknikutveckling
 14. Beskriva patentlivscykeln, inklusive kriterier för tilldelning av patent, ansökningsprocessen och tillhörande rättigheter
 15. Söka systematiskt efter patent i databaser som, till exempel, EspaceNet och sammanställ data om patent relaterade till en viss produkt eller applikation/funktion
 16. Redogöra för den allmänna strukturen för ett patentdokument och hämta kritisk information från ett patentdokument
 17. Analysera grupper av patent för att kartlägga tekniska trender, forsknings- och utvecklingsaktiviteter och patentägande (patentportföljer)
 18. Beskriva och använda etablerade verktyg för att genomföra en analys av samhälls- och marknadstrender och dra slutsatser om analysens affärsmässiga konsekvenser.
 19. Förklara vad som menas med marknadssegmentering och beskriv aspekter genom vilka en marknad kan segmenteras
 20. Identifiera potentiella marknadssegment och sålla och välj de mest lovande marknadssegmenten för en definierad produkt
 21. Uppskatta målmarknadsstorleken för en framtida produkt
 22. Beskriva vad en affärsmodell är och utveckla en business canvas för en produkt / ett företag
 23. Beskriva komponenter och aktörer i ett entreprenöriellt ekosystem, och förklara hur de kan stödja skapande av produkter och företag
 24. Identifiera och formulera komplexa forskningsproblem
 25. Förklara rollerna för och skillnaderna mellan utforskande och bekräftande forskning i samband med produktutveckling
 26. Förklara vad som menas med primär forskning och beskriv informationskällor och forskningsmetoder som kan användas. Kunna utföra primär forskning och kritiskt utvärdera dess resultat
 27. Identifiera behov av och skaffa projektrelaterade kunskaper i inte tidigare studerade ämnen och använda den kunskapen i eget projekt
 28. Förklara vad som menas med sekundär forskning och beskriv informationskällor och forskningsmetoder som kan användas. Kunna genomföra sekundär forskning och kritiskt utvärdera dess resultat
 29. Relatera olika typer av forskningsmetoder/verktyg till olika syften / mål för teknik- marknadsundersökningar
 30. Välj mellan och kombinera primära och sekundära informationskällor för att genomföra produktplaneringsrelaterad forskning
 31. Redogöra för principer för forskningsetik och akademisk hederlighet, och tillämpa dem vid utformning, genomförande och rapportering av en forskningsstudie
 32. Planera och med lämpliga metoder utföra kvalificerade uppgifter inom givna begränsningar
 33. Samarbeta i en grupp med internationella medlemmar
 34. Muntligt och skriftligt på engelska tydligt kommunicera sina slutsatser och kunskapen och motiveringen som ligger till grund för dessa

Innehåll

Innehållet i kursen omfattar:

 • Produktdefinition, produktplanering och produktportfölj 
 • Strategisk utveckling av produkter och teknologier
 • Patent och immateriella rättigheter
 • Produktbenchmarking och positionering
 • Metoder för att analysera samhälleliga och marknadstrender 
 • Centrala begrepp i en kund- och användarcentrerad produktutvecklingsprocess 
 • Teoretisk grund för insamling av kundens/användaren behov och krav
 • Processer, metoder och verktyg i de tidiga faserna av produktutvecklingen inklusive metoder och verktyg för att samla in och tolka kunders behov och krav
 • Kvalitativa och kvantitativa metoder för insamling av kunddata 
 • Kundbehovslistor, kravspecifikationer och andra verktyg för att kommunicera kund/användarnas behov och krav
 • Entreprenöriella ekosystem

Organisation

Kursen är organiserad som en serie föreläsningar, seminarier och ett projekt.

Litteratur

Ulrich, K.T, Eppinger, S.D. Yang, M.C. (2020) Product Design and Development, 7th ed, McGraw-Hill, New York.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen av kursen bygger på att delta och vara aktiv i schemalagda seminarier, två projektuppgifter, två obligatoriska föreläsningar och en skriftlig tentamen. Varje delmoment bedöms med betygen enligt U, 3, 4 eller 5. Tentamen bedöms med betygen enligt U, 3, 4 eller 5.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0107 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0107 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination
 • Ändring gjord på modul:
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0107 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination