Kursplan för Människa maskinsystem

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnHuman machine systems
 • KurskodPPU061
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKAUT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 47125
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0114 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Syfte

Kursen syftar till att belysa vikten av att beakta de mänskliga aspekterna i ett människa-maskinsystem samt öka förståelsen för människans förutsättningar, förmågor och begränsningar vad det gäller informationsbehandling, problemlösning och beslutsfattande. Denna förståelse är central vid val av konstruktionslösningar för att tekniska system skall kunna fungera säkert under drift och vid underhåll. För välfungerande tekniska system krävs att hänsyn tas till människans mentala färdigheter och till hennes fysiska och sociala förmågor, redan i samband med planering, kravsättning och konstruktion. Målet med kursen är att ni studenter ska tillägna er en helhetssyn på området människa-maskinsystem, genom förståelse och kunskap om arbetssätt, metod val, analys och resultatutvärdering, för att utforma effektiva människa-maskinsystem med hög säkerhet och goda arbetsförhållanden för användaren.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna

 • Förklara grundläggande kunskap inom kognitiv ergonomi så som perception, minne, informationsbearbetning, uppmärksamhet, inlärning, beslutsfattande, stress, mental arbetsbelastning och felhandlingar
 • Förklara grundläggande kunskap inom fysisk ergonomi så som fysisk belastning, antropometri och biologisk variation
 • Förklara grundläggande kunskap inom fysikaliska faktorer så som ljus och belysning, ljud och buller, samt klimat och vibrationer
 • Redogöra för hur kognitiv ergonomi, fysisk ergonomi och fysikaliska faktorer samverkar i ett människa-maskinsystem
 • Tillämpa kunskap om kognitiv ergonomi, fysisk ergonomi och fysikaliska faktorer på exempelgjorda fall
 • Identifiera och relatera faktorer som påverkar den mänskliga prestationen i ett människa-maskinsystem
 • Använda metoder för datainsamling, uppgiftsanalys, belastningsanalys och interaktionsanalys samt använda instrument för mätning av fysikaliska faktorer
 • Välja lämpliga metoder och planera en analys av arbetsplats utifrån ett människa-maskinsystem perspektiv
 • Praktiskt genomföra analys av en verklig arbetsplats utifrån ett människa-maskinsystem perspektiv
 • Reflektera och kritisera resultaten från arbetsplatsanalysen och bedöma hur metoder fungerat
 • Utifrån resultaten från arbetsplatsanalysen dra slutsatser och ge rekommendationer på förbättringar
 • Muntligt och skriftligt presentera genomförd arbetsplatsanalys
 • Reflektera över den  hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter som behöver göras vid utvecklingsarbete

Innehåll

Ergonomi: Fysisk belastning, antropometri, biologisk variation, Sinnen och fysikaliska omgivningsfaktorer (ljus, ljud, klimat) Människans kognitiva förmågor som perception, minne, informationsbearbetning, uppmärksamhet, inlärning. Stress och mental arbetsbelastning, samt deras påverkan på prestation och risktagande Gränssnittsutformning av teckenfönster, reglage, manöverdon, paneler, larm Risker och komplexa tekniska system Beslutsfattande och mänskliga felhandlingar Metoder för datainsamling och analys av uppgift fysisk belastning och interaktion Projektarbete: Arbetsplatsanalys av operatörsarbete i verkliga miljöer.

Organisation

Kursen består av tre olika moment: föreläsningar, hemtentamen och projektarbete. Förläsningsmomentet introducerar den grundläggande teorin och metoderna inom ämnet människa-maskinsystem. Inlämningsuppgifterna täcker sedan av den teoretiska fördjupningen i och förståelse av ämnet. I kursen ingår 2 st hemtentamina. Projektarbetet (arbetsplatsanalys) täcker sedan de praktiska färdigheterna i arbete med människa-maskinsystem, inkl muntlig och skriftlig projektredovisning. Projektarbetet görs i grupp om 4 studenter och arbetsplatsen att undersöka ordnas av studenterna själva.

Litteratur

Arbete och teknik på människans villkor. Prevent, 2008.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen baserads lika på bedömningar av hemtentamen och projektarbete (muntlig och skriftlig redovisning), betygskala TH.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.