Kursplan för Virtuell produktion

Kursplan fastställd 2022-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnVirtual production
 • KurskodPPU055
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKMAS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Maskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 55132
 • Max antal deltagare100 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0106 Tentamen 5,2 hp
Betygsskala: TH
0 hp5,2 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 08 Jan 2024 fm J
 • 04 Apr 2024 fm J
 • 26 Aug 2024 fm J
0206 Laboration 2,3 hp
Betygsskala: UG
0 hp2,3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Tillverkningsteknik

Syfte

Kursen Virtuell Produktion: - vinnlägger sig om att utveckla teknologernas förståelse för teorier, metoder och ingenjörsverktyg riktade mot att kunna utveckla produktionsprocesser och driva tekniskt komplexa produktionssystem med hänsynstagande till både ekonomisk och social utveckling samt med klimat- och miljömässig ansvar. - fokuserar på den virtuella världens kunskapsfält för en långsiktigt hållbara process- och produktionsutveckling i avsikt att kunna utveckla producerande företags effektivitet, anpassningsförmåga, flexibilitet och omställbarhet. - har syftet att för teknologernas introducera den modern produktionsteknikens grunder och utveckla sådan färdighet med några av den virtuella teknikens verktyg att en fördjupning i ett kandidatarbete blir möjligt. - syftar även till att väcka intresse för fortsatta studier i ämnesområdet och fungera som förberedelse för i synnerhet Chalmers Mastersprogram Production Engineering.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- ur ett produktionsperspektiv sätta begreppet hållbar utveckling i sitt samhälleliga sammanhang och redovisa dess koppling till ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarskännande ingenjörsarbete - redogöra för elementära begrepp och metoder beträffande uppbyggnad och drift av produktionssystem - redovisa och tillämpa metodik för design av ett hållbart produktionssystem i virtuell miljö samt utföra en materialflödesanalys - beskriva och använda principerna för lineberedning med avseende på sekvens och balans - motivera den virtuella världens potential för den moderna produktframtagningsprocessen - behärska den industriella IT-miljöns grundläggande begrepp och problemställningar samt förklara behovet av en IT-strategi för att möjliggöra systematisk återvinning av information genom hela produktutvecklingskedjan - redogöra för databasens roll för en effektivt integrerad produkt- och produktionsutveckling, tekniker för versionshantering, den problembild som tillhör floran av olika filformat, samt metoder för dess hantering - beskriva de viktigaste strategierna och principerna för automatisering - beskriva olika typer av givare, förstå deras funktion och tillämpningsområden - redovisa principer för styrning av produktion, samt implementera ett enkelt PLC-program. (PLC = Programmable logic controller) - motivera behovet av att kunna kontrollera produktprestanda och producerbarhet under produktframtagningsprocessens beredningsfas - redogöra för en NC-maskins arbetssätt (CNC-styrsystem) och styrning. (CNC = Computer Numerical Control) - förklara innebörden av CAD/CAM-kedjan. Beskriva CAM m a p syfte, fördelar, inparametrar och systemets output samt deloperationer och dess kronologi vid en beredning. (CAM = Computer Aided Manufacturing) - motivera behovet av flexibel produktion och förklara vad en industrirobot är samt beskriva och kunna applicera principerna för dess design och styrning. - redovisa modell för hur yrkeskunnande utvecklas, olika interaktionssätt för kunskapsöverföring, den motoriska färdighetskunskapens inlärningskurva samt kunna förklara det virtuella lärandets potential och begränsning beträffande operatörsträning

Innehåll

Med produktionssystem avses hela det system av människor, verktyg och maskiner som samverkar i utveckling och produktion av produkter. Produktion handlar om ständig anpassning av mänskliga och ekonomiska faktorer till förändrade förhållanden. Vilket genomförs med hjälp av nya teorier och metoder. Kursen fokuserar på den virtuella världens teknik och arbetssätt för förståelse och säkring av produktion i termer av öppenhet mot nya möjligheter istället för att låta den formuleras av det invant förväntade. I detta perspektiv introduceras:

- Det allmänna produktionssystemets huvudfaktorer
- Faktorer som påverkar produktionssystem
- Riktlinjer för organisering av verkstäder
- Produktionsfilosofier
- Produktivitetsbegreppet
- Automationsteknikens grunder
- Givarteknik
- Industrirobotteknik
- Layoutplanering
- Simulering av produktionsflöden
- Linebalansering
- Ergonomisimulering
- Datorstödd beredning och programmering av NC maskiner
- PLC programmering
- Kunskapsteori och operatörsträning i virtuell värld

Organisation

Kursen innehåller föreläsningar, övningar, projekt och laborationer. Kurshemsidan hålls kontinuerligt uppdaterad och utgör en viktig informationskälla.

Litteratur

Stycken från boken Process Theory : The Principles of Operations Management
Föreläsningsmaterial
Mer material från läsguiden

Examination inklusive obligatoriska moment

Godkända övningar, dugga, laborationer, projektrapport och skriftlig tentamen. I graderingen av slutbetyget viktas tentamen och projektrapporten enligt följande: Tentamen ger max 50 poäng, projektrapporten ger max 20 poäng. Totalt 70 möjliga poäng.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.