Kursplan för Matematik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-06-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Observera
Obs – kan ej ingå i Chalmersexamen

Kursöversikt

 • Engelskt namnCalculus
 • KurskodMVE640
 • Omfattning30 Förutbildningspoäng
 • ÄgareZBARD
 • UtbildningsnivåFörutbildningsnivå
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 94113
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0120 Tentamen, del A 7,5 fup
Betygsskala: TH
7,5 fup
 • 28 Okt 2023 em12 L
 • 03 Jan 2024 em L
 • 20 Aug 2024 em L
0220 Tentamen, del B 7,5 fup
Betygsskala: TH
7,5 fup
 • 13 Jan 2024 em12 L
 • 13 Feb 2024 em L
 • 28 Aug 2024 em L
0320 Tentamen, del C 4 fup
Betygsskala: TH
4 fup
 • 16 Mar 2024 em12 L
 • 20 Apr 2024 em L
 • 22 Aug 2024 em L
0420 Tentamen, del D 9,5 fup
Betygsskala: TH
9,5 fup
 • 13 Maj 2024 em L
 • 29 Maj 2024 em L
 • 23 Aug 2024 em L
0520 Laboration 1,5 fup
Betygsskala: UG
0,5 fup1 fup

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå

   Särskild behörighet

   Matematik 2a eller 2b eller 2c samt Engelska 6

   Kursspecifika förkunskaper

   Motsvarande gymnasiets matematikkurser 2a eller 2b eller 2c

   Syfte

   Kursen skall, på ett logiskt sammanhängande sätt, ge grundläggande kunskaper i matematisk analys. Kursen skall dessutom ge kunskaper för fortsatta studier.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   • förstå hur matematiken är uppbyggd av definitioner och satser.
   • förenkla algebraiska uttryck.
   • lösa linjära ekvationssystem med eliminationsmetoden.
   • använda potenslagarna.
   • grundläggande geometri och analytisk geometri.
   • grundläggande trigonometri.
   • lösa trigonometriska ekvationer.
   • lösa olikheter.
   • definiera och använda absolutbelopp.
   • definiera gränsvärdes- och kontinuitetsbegreppen samt beräkna gränsvärden.
   • definiera begreppen derivata och deriverbarhet samt beräkna derivatan av vissa elementära funktioner med hjälp av derivatans definition.
   • de grundläggande beräkningsreglerna för derivator och beräkna derivator med hjälp av dessa regler.
   • skissera de elementära funktionerna och redogöra för deras egenskaper.
   • definiera begreppen växande och avtagande funktion samt lokalt maximum och lokalt minimum.
   • konstruera funktionsgrafer och bestämma en funktions största och minsta värde.
   • definiera begreppet invers funktion, bestämma inversa funktioner och beräkna deras derivator.
   • räkna med komplexa tal på såväl rektangulär som polär form.
   • lösa algebraiska ekvationer.
   • förstå och använda summabeteckningen.
   • genomföra induktionsbevis.
   • definiera begreppen primitiv funktion, bestämd integral och generaliserad integral.
   • de grundläggande beräkningsreglerna för integraler och beräkna såväl obestämda som bestämda integraler med hjälp av dessa regler.
   • använda de vanligaste lösningsmetoderna för differentialekvationer.
   • formulera, och i vissa fall bevisa, fundamentala satser inom analysen som t.ex. samband mellan kontinuitet och deriverbarhet, medelvärdessatsen, integralkalkylens
   • fundamentalsats och samband mellan area och primitiv funktion.
   • tolka gränsvärden, derivator och integraler geometriskt.
   • tillämpa sina kunskaper om derivator och integraler på enklare problem.
   • grunder i programmering med tillämpningar inom matematik och fysik.

   Innehåll

   Kursen är uppdelad i fem delkurser som går i fyra olika läsperioder:
   • Delkurs A (7,5 fup): Räkneregler för reella tal, faktorisering, rötter, första- och andragradsekvationer, ekvationssystem, olikheter, polynom och rationella uttryck. Grundläggande trigonometri.
   • Delkurs B (7,5 fup): Absolutbelopp, komplexa tal på rektangulär form. Potensfunktioner, exponential- och logaritmfunktionerna, trigonometriska funktioner. Trigonometriska ekvationer. Komplexa tal på polär form. Funktionsbegreppet. Gränsvärden, kontinuitet.
   • Delkurs C (4 fup): Derivata och tillämpningar, extremvärdesproblem. Derivata av sammansatt funktion, produkt och kvot. Derivator av elementära funktioner. Högre derivator med tillämpningar och extremvärdesproblem. Asymptoter. Kurvkonstruktion. Programmering med Matlab.
   • Delkurs D (9,5 fup): Talföljder, summor, induktion. Bestämd och obestämd integral, integration med variabelsubstitution, partiell integration, integration av rationella funktioner och vissa transcendenta funktioner, area, rymdgeometri. Differentialekvationer med tillämpningar.
   • Programmering (1,5 fup).

   Organisation

   Undervisningen bedrivs på distans i form av föreläsningar och övningar.

   Litteratur

   Håkan Blomqvist: Matematik för tekniskt basår, del 1-3, Matematiklitteratur.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Kunskapskontrollen på delkurs A,B,C och D sker genom skriftliga tentamina, både digitalt och på Campus. Betygsskala TH. Examinationen av Programmeringsdelen är web-baserad. Betygsskala UG. Avslutad kurs motsvarar till djup och innehåll minst gymnasieskolans kurs Matematik 4.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på tentamen:
    • 2024-02-22: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2024-04-09 till 2024-04-20 av Lars Göran Ottosson
     [2024-04-09 4,0 hp, 0320]