Kursplan för Linjär algebra

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLinear algebra
 • KurskodMVE480
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKSAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 58114
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Inledande matematisk analys och Beräkningsmatematik.

  Syfte

  Kursens syfte är att, tillsammans med övriga matematikkurser, ge en matematisk allmänbildning som är så användbar som möjligt i fortsatta studier och teknisk yrkesverksamhet. Kursen skall på ett logiskt och sammanhängande sätt ge de kunskaper i linjär algebra och differentialekvationer som är nödvändiga för övriga kurser inom Samhällsbyggnadsteknik.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  -addera och subtrahera geometriska vektorer i rummet, dels geometriskt och dels analytiskt i koordinatsystem. -definiera skalärprodukt och vektorprodukt geometriskt samt kunna använda dessa begrepp för att lösa geometriska problem såsom att bestämma ekvationer för linjer och plan i rummet och beräkna arean av trianglar och volymen av tetraedrar, allt utifrån givna koordinater. -bestämma lösningsmängden till linjära ekvationssystem för hand med hjälp av radoperationer på matriser då detta är rimligt, såväl i fall med entydig lösning som i fall med parameterlösningar eller ingen lösning. -utföra de vanliga räkneoperationerna på matriser, inklusive matrisinvertering i de fall detta är rimligt. -beräkna determinanten för en kvadratisk matris med användande av räknereglerna för determinanter. -skriva om ett ekvationssystem på matrisform samt redogöra för hur matrisinvers och determinanter hänger ihop med lösningsmängden för kvadratiska system. -linjära avbildningar. -använda MATLAB för att lösa ekvationssystem numeriskt. -implementera Eulers metod som en MATLAB-funktion. -skriva om en differentialekvation av högre ordning som ett system av första ordningen och sedan lösa dessa numeriskt.

  Innehåll

  • Geometriska vektorer med tillämpningar.
  • Ekvationssystem.
  • Matrisalgebra, determinanter.
  • Egenvärden.
  • System av differentialekvationer.
  • Ortogonalitet och minsta kvadratmetoden
  • MATLAB-tillämpningar.

  Organisation

  Kursen består av följande lärandeaktiviteter: Föreläsningar, räkneövningar samt datorövningar.

  Litteratur

  Meddelas vid kursstart.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För att bli godkänd på kursen krävs:
  - Godkänd skriftlig tentamen
  - Godkänd datorövning

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.