Kursplan för Problemlösning och lärande

Kursplan fastställd 2022-02-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProblem solving and education
 • KurskodMVE365
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPLOL
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknik och lärande
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 40111
 • Max antal deltagare35
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0111 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 14 Mar 2023 fm J
 • 09 Jun 2023 fm J
 • 22 Aug 2023 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Syftet med kursen är att utveckla studentens egna allmäna problemlösningsförmåga och dessutom ge verktyg för att hjälpa andra bli bättre problemlösare.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna

 • diskutera och praktisera strukturerad och kreativ problemlösning;
 • diskutera problemlösning som medel för lärande och som intresseväckande inslag i undervisningen;
 • diskutera och göra övervägda val av didaktiska strategier för problemlösningsundervisning;
 • variera kända och formulera nya undervisningsmoment utifrån både matematiska och didaktiska överväganden;
 • redogöra för geometrins grunder inklusive dess historia;
 • använda sig av grundläggande programmering för problemlösning

Innehåll


 • matematisk problemlösning med fokus på geometri
 • programmering som problemlösningsverktyg
 • hur coachar man andras problemlösning
 • hur undervisar man om problemlösning
 • olika problemlösningsstrategier

Organisation

Föreläsningar, redovisningar och seminarier; laborationer i Python

Litteratur

Olof Hanner, Geometri Lars-Åke Lindahl, Geometri G. Polya, How to solve it? A. S. Posamentier, S. Krulik: Problem-Solving Strategies for Efficient and Elegant Solutions, Grades 6-12 Courant & Robbins: What is Mathematics?  Lars Gårding: Encounter with Mathematics Problem i plan geometri (JM)

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinering sker i form av skriftlig tentamen samt godkända grupparbeten och visad förmåga att utföra enkla uppgifter i GeoGebra (eller annan lämplig programvara). Baserat på tentamensresultatet ges betygen U, 3,4 eller 5. I tentamen testas såväl den egna förmågan att lösa problem, som förmågan att redogöra för problemlösningsstrategier och förmågan att variera problem.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.