Kursplan för Matematisk orientering

Kursplan fastställd 2022-08-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMathematics: a survey
 • KurskodMVE235
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTKTEM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • TemaMTS 1,5 hp
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 59121
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0108 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  De som gäller för tillträde till programmet.

  Syfte

  Kursen syftar till att stimulera reflektion kring matematikens utveckling och betydelse genom historien liksom dess idag aktuella forskningsområden, samt ge en inblick i olika arbetsområden som en teknisk matematiker kan verka inom. Ett syfte är också att ge en grundläggande förståelse för vad begreppen jämställdhet, mångfald och likabehandling han innebära i praktiken.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  1. Förklara hur matematikämnet växt fram och påverkat andra vetenskaper och samhället i stort
  2. Förklara några av matematikens forskningsområden och hur dessa tillämpas i olika ingenjörsdiscipliner
  3. Skriva en sammanfattande text som utgör en syntes av olika källor till information
  4. Förstå vad begreppen jämställdhet, mångfald och likabehandling står för.

  Innehåll

  Ett antal nedslag i matematikens historia och i aktuella matematiska forskningsområden av såväl inommatematisk som tillämpad karaktär, som tillsammans illustrerar ämnets bredd och betydelse. Exempel hämtas från bl.a. algebra, analys, beräkningsvetenskap, kombinatorik, optimeringslära, sannolikhetslära och statistik. I kursen ingår också en seminariedag där matematiker från industrin ger föredrag om deras dagliga verksamhet.

  Under seminariedagen sker också föreläsningar kring jämställdhet, mångfald och likabehandling av både industrirepresentanter och representant från akademin.

  Organisation

  Föreläsningar, varav ett antal är gästföreläsningar av företrädare för olika matematiska forsknings- och tillämpningsområden samt en seminariedag med företrädare från industrin. Fackspråksföreläsningar.

  Litteratur

  Föreläsningsanteckningar

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Med utgångspunkt ifrån föreläsningarna i matematik skriver studenterna en sammanfattande text. Trots att föreläsningsserien saknar ett egentligt tema (annat än att orientera om matematik) förväntas studenterna, med fackspråksinslaget och föreläsningen om LaTeX som stöd, syntetisera central och stödjande information från olika föreläsningar till en sammanhängande text med en tydlig central idé vars syfte antingen är (i) att redogöra för hur matematikämnet utvecklats, påverkar och interagerar med andra vetenskaper och samhället i stort, eller (ii) att redogöra för några av matematikens centrala idéer och hur matematik tillämpas i ingenjörsdiscipliner, d v s säga någonting om den yrkesmässiga tillämpningen av matematik. Som obligatoriskt moment ingår också närvaro på seminariedagen inklusive gruppdiskussioner med gästföreläsarna.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.