Kursplan för Matematisk statistik

Kursplan fastställd 2021-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMathematical statistics
 • KurskodMVE091
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKAUT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 47125
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0121 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp
 • 23 Okt 2023 fm L
 • 05 Jan 2024 fm J
 • 29 Aug 2024 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Analys i en och flera variabler samt linjär algebra.

Syfte

I kursen ges grundläggande kunskaper i sannolikhets- och statistikteori, med speciellt beaktande av sådana moment som är av betydelse inom Automation och mekatronik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • använda matematiska formuleringar av slumpmässighet och osäkerhet
 • lösa problem med betingade sannolikheter
 • utföra beräkningar med diskreta och kontinuerliga slumpvariabler
 • tillämpa centrala gränsvärdessatsen och besläktade approximationer
 • genomföra punkt- och intervallskattningar
 • tillämpa grundläggande statistiska test
 • tillämpa grundläggande tillförlitlighetsteori

Innehåll

Grundläggande sannolikhetsteori, slumpmodeller (stokastiska variabler och deras fördelningar), stokastisk simulering och statistisk slutledning (inferens). Exempel på moment som ingår och är speciellt för Automation och mekatronik är tillförlitlighetsteori.

Organisation

Föreläsningar och övningar.

Litteratur

Meddelas i kurs-pm.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.