Kursplan för Matematisk statistik och diskret matematik

Kursplan fastställd 2023-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMathematical statistics and discrete mathematics
 • KurskodMVE051
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKITE
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 52119
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0113 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0213 Tentamen 6 hp
  Betygsskala: TH
  6 hp
  • 24 Okt 2023 em J
  • 03 Jan 2024 em J
  • 28 Aug 2024 em J

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Grundläggande kunskaper inom diskret matematik, linjär algebra och analys.

  Syfte

  Kursen avser att ge - Förståelse av grundläggande sannolikhetslära, statistik och kombinatorik som är viktig för tekniska studier i allmänhet och studier i informationsteknologi i synnerhet. - Färdighet i att förstå och använda det matematiska språket. - Förmåga att kommunicera matematik.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - identifiera problem inom tekniska studier och särskilt studier i informationsteknologi, som är lämpliga att behandla med fundamentala begrepp och metoder inom sannolikhetsteori och statistik. - beskriva och analysera sådana problem med begrepp och metoder i statistik och diskret matematik. - tillämpa grundläggande statistiska metoder som punkt- och intervalskattning, hypotesprövning och linjär regression i problemlösning.

  Innehåll

  Kursen består av olika teman. Inom varje tema studeras relevanta matematiska begrepp. Samma kursmoment återkommer, i fördjupad framställning, i flera teman. De moment som ingår i kursen är: - Sannolikhetslära och Markovkedjor -- stokastiska variabler, väntevärde, varians, korrelation, betingade sannolikheter, stora talens lag, centrala gränsvärdessatsen. - Statistik -- skattningar, konfidensintervall, test. - Kombinatorik -- kombinationer, permutationer, genererande funktioner. I sannolikhetsläran läggs tonvikten på diskreta modeller.

  Organisation

  Undervisningen byggs upp kring teman. Involverad matematik presenteras översiktligt och studeras sedan djupare inom ramen för den övriga kursverksamheten som består av: - Föreläsningar som belyser och förklarar den matematiska teorin. - Lektioner där uppgifter med anknytning till teorin löses enskilt och i grupp.

  Litteratur

  Meddelas senare.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen. Obligatoriska inlämningsuppgifter.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.