Kursplan för Komponentteknologi: additiv tillverkning och hållbara gjutprocesser

Kursplan fastställd 2023-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnComponent technology: Additive manufacturing and sustainable casting
 • KurskodMTT126
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 65136
 • Max antal deltagare60
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0123 Projekt 2 hp
Betygsskala: UG
2 hp
  0223 Tentamen 5,5 hp
  Betygsskala: TH
  5,5 hp
  • 30 Maj 2024 fm L
  • 22 Aug 2024 em L

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kursen IMS025 Tillverkningsteknik och digitala tillverkningsmetoder, eller motsvarande kunskaper.

  Syfte

  Kursen syftar till att ge kunskaper kring moderna tillverkningsmetoder med fokus på additiv tillverkning och hållbara gjutprocesser t ex megacasting. Industrin ställer idag om genom dessa tekniker. Det styrs av behov av flexibilitet med avseende på produktutformning, hållbarhet och cirkularitet. Centralt är att förstå hur nya tekniker kan ge bättre produkter och tillverkning. Additiv tillverkning och gjutning delar teorigrund från metallurgiskt perspektiv och har synergier när det gäller tillämpning av digitala metoder och produktionsutveckling för produkter nära färdig form. Kunskap om beredning, tillverkningsteknik och produktegenskaper är central. I detta ingår också förståelse för processval, tillverkningskedjor och krav på efterbearbetning. Kunskapen kan vara av stor vikt vid framtida arbete med drift och utveckling inom produktionsområdet, men även indirekt vid utformning av produkter. Ett viktigt syfte är att kunna tillämpa hur additiv tillverkning och nya gjuteritekniker i ingenjörsmässiga sammanhang, t ex material- och processval och konstruktionsanpassning.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • uppvisa färdigheter i processval och förståelse för betydelsen av produktutformning, materialval och produktionsvolym för lämplighet hos olika metoder.
  • uppskatta detaljkostnad som ett led i processval med hjälp av programvara.
  • uppvisa förståelse för processkedjor och kunna beskriva och ge exempel på hur olika processer typiskt följer och kompletterar varandra.
  • beskriva några grundläggande principer för additiv tillverkning i metall
  • beskriva de viktigaste teknikerna för additiv tillverkning, deras möjligheter och begränsningar.
  • välja efterbehandlingsmetoder (t ex värmebehandling) beroende på additiv teknologi, material och tillämning för komponenten.
  • uppvisa grundläggande färdigheter när det gäller design för additiv tillverkning.
  • beskriva grunder och tillämpningar för industriell användning av gjuteriteknik
  • uppvisa grundläggande färdigheter när det gäller gjutdesign och produkt
  • beskriva metoder för färdigbearbetning av funktionsytor för additiv tillverkning och gjutning
  • välja och förstå mätmetod för mätning av dimension och ytor.

  Innehåll

  Kursen består av ett antal föreläsningar/seminarier där olika delområden presenteras. Additiv tillverkning och modern gjuteriteknik har gemensam teoribas och synergier när det gäller digitala hjälpmedel för produktdesign och produktionsutveckling. En viktig del i kursen är de datorstödda laborationer som genomförs. Ingenjörsmässiga frågeställningar analyseras genom två projekt - ett om additiv tillverkning och ett om avancerad gjutteknik. Beredning, tillverkning och utvärdering demonstreras. Projektarbetet omfattar en kritisk utvärdering av tillverkningsmetoder och utfall. Additiv tillverkning genomgår idag snabb utveckling och även gjuterisidan utvecklas nu med radikalt nya tekniker som t ex megacasting. Moment som adresseras i kursen innefattar:
  • Additiva tillverkningsmetoder för metaller och polymer
  • Efterbehandling av AM-detaljer (värmebehandling mm).
  • Integration av olika processer i tillverkningskedjor.
  • Tillämpningar och design för AM 
  • Gjuteriteknik - grunder och avancerade tillämpningar
  • Hållbarhet och cirkularitet för AM och gjutning
  • Utvärdering av komponentegenskaper - grunder
  • Processval, baserat på produktparametarar, materialval såväl som produktionsvolym.

  Organisation

  Kursen omfattar föreläsningar, laborationer och projekt. Vidare tillkommer studiebesök vid industriföretag.

  Litteratur

  Anvisas vid kursstart.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Anvisas vid kursstart.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.