Kursplan för Additiv tillverkning

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdditive manufacturing
 • KurskodMTT125
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 65118
 • Max antal deltagare60
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Projekt 2 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp2 hp0 hp0 hp
0217 Tentamen 5,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp5,5 hp0 hp0 hp
 • 01 Jun 2023 fm L
 • 07 Okt 2022 em L
 • 17 Aug 2023 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen IMS025 Tillverkningsteknik och digitala tillverkningsmetoder, eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskaper kring moderna tillverkningsmetoder med fokus på additiv tillverkning. Dessa har till stora delar utvecklats för att möta krav på flexibilitet med avseende på produktutformning. Kunskap om dessa typer av metoder och frågeställningar de belyser anses få en allt större betydelse i framtiden. Studier av de specifika metoderna kommer också att ge en ökad förståelse för processval, tillverkningskedjor och krav på efterbearbetning. Kunskapen kan vara av stor vikt vid framtida arbete med drift och utveckling inom produktionsområdet, men även indirekt vid utformning av produkter. Ett viktigt syfte är att lära sig användandet av denna kunskap i ingenjörsmässiga sammanhang, t ex processval, kostnadsberäkningar och konstruktionsanpassning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • uppvisa färdigheter i processval och förståelse för betydelsen av produktutformning, materialval och produktionsvolym för lämplighet hos olika metoder.
 • uppskatta detaljkostnad som ett led i processval med hjälp av programvara.
 • uppvisa förståelse för processkedjor och kunna beskriva och ge exempel på hur olika processer typiskt följer och kompletterar varandra.
 • beskriva några grundläggande principer för additiv tillverkning i metaller.
 • beskriva de viktigaste teknikerna för additiv tillverkning, deras möjligheter och begränsningar.
 • välja efterbehandlingsmetoder (t ex värmebehandling) beroende på additiv teknologi, material och tillämning för komponenten.
 • uppvisa grundläggande färdigheter när det gäller design för additiv tillverkning.
 • uppvisa förståelse för de möjligheter med avseende på produktutformning som de i kursen ingående metoderna skapar.
 • beskriva och ge exempel på varför färdigbearbetning av komponenter kan krävas.
 • beskriva metoder för färdigbearbetning av funktionsytor (t ex fräsning, slipning, polering) på detaljer skapade med additiva metoder.
 • välja mätmetod och utföra mätning av dimension och ytor.

Innehåll

Kursen består av ett antal föreläsningar/seminarier där olika nya delområden presenteras. En viktig del i kursen är också de laborationer som genomförs och de ingenjörsmässiga frågeställningar vilka behandlas i samband med dessa i form av grupparbeten. Industriella detaljer analyseras med avseende på val av metoder. Beredning, tillverkning och uppmätning utförs mm. En projektuppgift genomförs med fokus på metodval, konstruktion och additiv tillverkning av komponenter. Projektarbetet omfattar en kritisk utvärdering av olika additiva tillverkningsmetoder och av tillgängliga material med fokus på lämpligheten av den valda metoden. Baserat på den valda additiva metoden kommer konstruktionsanpassning för additiv tillverkning utföras följt av tillverkning av modellen med 3D-skrivare för polymera material. Modellen kommer att utgöra grunden för utvärderingen av projektet. Efter ytterligare förbättring av konstruktionen, kan modellen senare skrivas ut i metall. Exempel på utvalda delar som behandlas i kursen är:
 • Additiva tillverkningsmetoder för metaller.
 • Efterbehandling av AM-detaljer (värmebehandling mm).
 • Färdigbearbetning av detaljer med bl a abrasiva metoder (slipning mm).
 • Integration av olika processer i tillverkningskedjor.
 • Ytjämnhet: mätteknik, mätstrategi och ytors inverkan på produkternas funktion.
 • Processval, baserat på produktparametarar, materialval såväl som produktionsvolym.

Organisation

Kursen omfattar föreläsningar, laborationer och projekt. Vidare tillkommer studiebesök vid industriföretag.

Examination inklusive obligatoriska moment

Anvisas vid kursstart.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2022-10-21: Max antal deltagare Max antal deltagare ändrat från 50 till 60 av PA
   [Kurstillfälle 1]