Kursplan för Metallformning och fogning

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMetal forming and joining
 • KurskodMTT047
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPEN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Maskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 34112
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0116 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp
 • 01 Jun 2023 em J
 • 07 Okt 2022 em J
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurser i materialvetenskap, hållfasthetslära och tillverkningsteknik.

Syfte

Kursens syfte är att introducera viktiga tillverkningstekniska aspekter på formning och fogning av metaller, med fokus på svetsning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1. Beskriv grundläggande principer för de viktigaste metoderna för plåtformning och deras relation till produkter och produktion inkluderande kostnads- och hållbarhetsaspekter. 2. Analysera och Diskutera inverkan av materialegenskaper och spänningstillstånd på formbarhet. 3. Definiera och Jämföra de vanligaste fogningsmetoderna för metaller, med fokus på svetsning, och deras relation till produkter och produktion inkluderande kostnads- och hållbarhetsaspekter. 4. Resonera om inverkan av kemiska och fysikaliska reaktioner på fogningsprocesser. 5. Diskutera metoder för kapning utifrån perspektivet att förbereda inför formning och svetsning. 6. Förklara svetsmetallurgi i viktiga legeringar, och bedöm svetsbarhet, fasomvandlingar, mikrostruktur och egenskaper hos svetsar och i värmepåverkade zoner. 7. Diskutera avancerad svetssimulering och analysera viktiga svets-inducerade effekter på material och komponenter med förenklade modeller. 8. Diskutera konstruktion och kvalitetssäkring av formade och svetsade komponenter inklusive typiska defekter, restspänningsuppkomst och deras inverkan på mekaniska egenskaper.

Innehåll

Viktiga formnings- och fogningsmetoder för metaller behandlas. Inverkan av materialegenskaper på formbarhet och svetsbarhet är centralt i kursen. Kapmetoder, kvalitetssäkring och utvärdering av hållfasthet och defekter i formade och svetsade komponenter introduceras.

Organisation

Kursen organiseras med föreläsningar, laborationer (obligatoriska) och projektarbeten (obligatoriska). Studiebesök planeras, men kan ej garanteras.

Litteratur

Kursen baseras på E-böcker tillgängliga via Chalmers bibliotek och litteratur som publiceras på kursens hemsida. Urvalet kommer att meddelas i god tid.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom projektrapporter och en handskriven tentamen. Resultaten på de olika momenten sammanvägs till ett slutbetyg för hela kursen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.