Kursplan för Statik och hållfasthetslära

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStatics and solid mechanics
 • KurskodMTM021
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKMAS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 55117
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0110 Projekt 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp
0210 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp
 • 12 Mar 2024 fm J
 • 04 Jun 2024 fm J
 • 21 Aug 2024 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Formulering av matematiska modeller och lösning av motsvarande matematiska problem är en central del av kursen. Följande matematikkunskaper behövs och används:
 • Vektorbegreppet
 • Linjärt beroende och oberoende vektorer
 • Skalär- och vektorprodukt samt projektion av vektorer
 • Matrisalgebra, linjära ekvationssystemAnalys, speciellt
 • Elementära funktioner (rationella funktioner, exponentialfunktioner, logaritmfunktioner och trigonometriska funktioner)
 • Olikheter
 • Integralkalkyl (area, rotationsvolymer och -ytor)
 • Differentialkalkyl (derivator, extremvärden och kurvritning)
 • Ordinära differentialekvationerGrundläggande kunskaper i MATLAB (programstruktur, funktioner, matrisberäkningar, grafritning)

Syfte

Studenterna skall skaffa sig grundläggande förståelse för mekanik och hållfasthetslära samt dimensionering av konstruktioner så att enkla men realistiska statiska mekanik- och hållfasthetsproblem kan lösas för hand och med numerisk programvara (tex Matlab). Vidare skall studenterna träna på matematisk modellering dvs. att kunna ställa upp och lösa matematiska modeller av verkligheten samt bedöma noggrannheten i vald modell och lösning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • förklara innebörden av begreppen fysikalisk storhet, mätetal, enhet och enhetssystem,
 • beräkna kraftmoment med avseende på en punkt eller en axel,
 • reducera godtyckliga kraftsystem,
 • förklara innebörden av begreppen jämvikt och jämviktsvillkor,
 • frilägga materiella system samt ställa upp jämviktsekvationer och lösa dessa,
 • förklara skillnaden mellan ett statiskt bestämt och ett statiskt obestämt system samt kunna avgöra vilket av dessa som gäller för en given konstruktion,
 • förklara innebörden av begreppen masscentrum och tyngdpunkt samt bestämma masscentrums läge för geometriskt enkla kroppar,
 • förklara innebörden av begreppen vilofriktion, glidfriktion och friktionsvillkor samt lösa statiska problem med friktion,
 • förklara innebörden av begreppen snittkraft och -moment,
 • bestämma normalkraft-, tvärkraft- och böjmomentfördelningar i statiskt bestämda balkar,
 • beskriva innebörden av begreppen normalspänning och -töjning,
 • härleda differentialekvationen för förskjutningen hos axialbelastad elastisk stång, identifiera tillhörande randvillkor samt lösa ekvationen,
 • beskriva vad en konstitutiv modell är,
 • beskriva innebörden av materialkonstanterna elasticitetsmodul, Poissons tal, värmeutvidgningskoefficient, samt flyt- och brottspänning för vanliga konstruktionsmaterial,
 • beskriva innebörden av begreppen skjuvspänning och skjuvning,
 • beräkna spänningar och deformationer i plana statiskt bestämda elastiska stångbärverk med förskjutningsbaserad matrismetod, såväl med handräkning som med hjälp av MATLAB,
 • härleda differentialekvationen för förvridningen hos en vridbelastad elastisk axel, identifiera tillhörande randvillkor samt lösa ekvationen,
 • bestämma förvridningar och skjuvspänningar i statiskt bestämda och obestämda axlar,
 • bestämma förvridning och skjuvspänning i axlar vid plasticering inklusive avlastning från plastiskt tillstånd,
 • redogöra för viskoelastiska materialmodeller, speciellt Kelvin- och Maxwellmaterial,
 • förklara innebörden av begreppet yttröghetsmoment samt bestämma detta för geometriskt enkla tvärsnitt,
 • bestämma normalspänning och skjuvspänning i balktvärsnitt vid plan böjning av statiskt bestämda balkar,
 • utföra en dimensionsanalys och bedöma rimligheten i svaren.

Innehåll

Kursen börjar med statik för stela kroppar i två och tre dimensioner. Stor vikt läggs vid friläggning och nedbrytning i delsystem. Därefter studeras deformerbara kroppar, speciellt spänningar och deformationer i strukturelementen stänger, axlar och balkar.
Statik (stela kroppar): Krafter och moment. Kraftsystem och deras reduktion. Jämviktsvillkor, friläggning och tvång. Masscentrum och tyngdpunkt. Friktion.
Hållfasthetslära (deformerbara kroppar): Normalkraft-, tvärkraft- och böjmomentfördelning i statiskt bestämda balkar. Materialmodeller: Linjär elasticitet, termoelasticitet, plasticitet och viskoelasticitet. Stänger och stångbärverk, matrisformulerad förskjutningsmetod. Vridning. Normal- och skjuvspänning vid plan böjning av balkar.

Organisation

Lärandeaktiviteterna består av föreläsningar, räkneövningar, räknestugor och handledning. I kursen ingår en obligatorisk projektuppgift med programmering i MATLAB och genomförande av fysisk laboration med materialprov. Projektet genomförs i grupper om max två studenter och redovisas med delinlämningar. Matlabdelen redovisas muntligen vid dator.
Kursen är den första i ett block bestående av tre sammanhängande kurser.  I period 4 ges kursen Hållfasthetslära och i period 1 i M2 kursen Mekanik - dynamik.


Litteratur

Mekanik, Ragnar Grahn, Per-Åke Jansson och Mikael Enelund Studentlitteratur, 2018.
Formelsamling i mekanik, M.M. Japp, Inst. för teknisk mekanik.
Introduktion till Hållfasthetslära - Enaxliga tillstånd, Ljung, Ottosen och Ristinmaa, Studentlitteratur, 2007.
Hållfasthetslära - Allmänna tillstånd, Ottosen, Ristinmaa och Ljung, Studentlitteratur, 2007.
Exempelsamling i hållfasthetslära, Peter W Möller, Skrift U77b, Solid mechanics, Chalmers, Götebor,g 2010
Handbok och formelsamling i hållfasthetslära, Bengt Sundström (red.), Institutionen för hållfathetslära, KTH, Stockholm, 1998

Examination inklusive obligatoriska moment

Betygsskala TH
Tentamen Statik och hållfasthetslära, 6,0 hp
Projekt Statik och hållfasthetslära 1,5 hp
Projektet innehåller bonusuppgifter som kan ge bonuspoäng till tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.