Kursplan för Projekt i produktutveckling

Kursplan fastställd 2019-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProduct development project
 • KurskodMPP126
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi, Maskinteknik, Teknisk design
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 33119
 • Max antal deltagare60
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0107 Inlämningsuppgift 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp
0207 Projekt 10,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp3 hp7,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Registrering på masterprogrammet i Produktutveckling (MPPDE), och ha med sig de obligatoriska kurserna Produktutveckling - organisation, ledning och styrning (IAR061), Avancerad CAD (PPU080) samt Produktplanering - behov och möjligheter (PPU085), eller registrering på något av masterprogrammen Kvalitet och verksamhetsutveckling (MPQOM), Industriell ekonlogi (MPTSE) eller Teknisk design (MPDES).

Syfte

Syftet med kursen är att studenterna ska uppleva ett verkligt produktutvecklingsprojekt genom att låta dem utföra ett industriellt tilldelat uppdrag i en tvärfunktionell projektgrupp med studenter av olika bakgrund.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter avslutad kurs skall studenterna kunna:
 • Utnyttja metoder för projektplanering och ledning.
 • Explorativt söka, identifiera och tolka kunders och andra intressenters krav och behov.
 • Upprätta en problemformulering med tekniska förutsättningar och krav, med hänsyn till samtliga faser av livscykeln.
 • Harmonisera motstridiga intressen och information.
 • Tillämpa metoder för syntes för att skapa koncept och organisera lösningsprinciper.
 • Utnyttja och kombinera befintliga principlösningar och tekniker (t.ex. mekanik, mekatronik , elektronik, material, programvara och tjänster) i produktsyntes.
 • Utnyttja avancerade IT-verktyg för att modellera och analysera tekniska lösningar.
 • Välja och motivera koncept och tekniska lösningar baserat på problemdefinitioner och resultat från utförda analyser.
 • Praktisera och demonstrera hur man kan förfina tekniska lösningar till robusta produkter med säkerställd kvalitet.
 • Redogöra för olika strategier för produktutveckling såsom plattformsbaserad design, modularisering och standardisering.
 • Utnyttja fysiska modeller och prototyper för både utveckling och marknadsföring.
 • Praktisera och demonstrera att förbereda och organisera erforderlig dokumentation.
 • Tillämpa effektiva medel för kommunikation och samarbete i en miljö för utvecklingsarbete.
 • Samspela med medlemmarna i ett team för att uppfylla gemensamma mål, genom att bidra med egen kompetens och färdigheter, samt att använda sig av andra gruppmedlemmars kompetens och färdigheter.
 • Självständigt söka och skaffa sig ny information för att främja personlig kunskap.
 • Anta ett helhetsperspektiv, där den tekniska utvecklingen bidrar till ett hållbart samhälle, ekologiskt, ekonomiskt och socialt.
 • Identifiera och redogöra för etiska konsekvenser och moraliska dilemman vid utveckling och tillhandahållande av en ny produkt.

 

Innehåll

Kursens innehåll omfattar:

 • Ett produktutvecklingsprojekt
 • Föreläsningar med en litteraturuppgift relaterad till temat produktutveckling

Projektet är ett uppdrag från ett industriföretag och omfattar uppgifter såsom:

 • Analys av kund- och marknadsbehov
 • Kravspecifikation
 • Konceptgenerering
 • Analys av teknisk och ekonomisk genomförbarhet
 • Detaljkonstruktion
 • Prototypbyggnation

 

Organisation

Projektet genomförs i multidisciplinära team med 6-8 studenter med olika ämnesbakgrund, t.ex. från maskinteknik, automation, teknisk design och industriell ekonomi. Varje projektteam har både en akademisk och en industriell handledare. Alla projekt följer samma huvudprocess. I denna process ingår kontrollgrindar där fördefinierade typer av resultat ska presenteras och godkännas vid konstruktionsgenomgångar/seminarier. Vid de avslutande projektgrindarna ska slutresultatet presenteras i form av en skriftlig projektrapport, ett projektseminarium och en utställning av modeller och prototyper. För att stödja projektarbetet ges en serie föreläsningar. Dessa föreläsningar omfattar ämnen relaterade till produktutveckling, och kompletterar kurslitteraturen. Varje projektteam ska skriva en reflektionsrapport om innehållet i föreläsningar och kurslitteraturen. Denna ska bifogas i slutrapporten för projektet.

Litteratur

- Ulrich K., T. and Eppinger S., D. Product Design and Development, McGraw Hill, Fourth edition, 2008 (or newer) - Scientific papers

Examination inklusive obligatoriska moment

Utifrån bedömning av:

 • Individens och teamets prestationer i produktutvecklingsprojektet
 • Projektets resultat
 • Tre korta skriftliga individuella tester på innehållet i föreläsningar och litteratur