Kursplan för Undersökande form och formteori

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnForm theory and exploration
 • KurskodMPP111
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDES
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk design
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 16119
 • Max antal deltagare40 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0109 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

MPP121 Formlära eller motsvarande

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna en högre förståelse för produktrelaterad formgivning. Studenten ges verktyg och träning för avancerad formgivning. Med bas i teori och metoder som presenteras under föreläsningar och i kurslitteratur, översatta i praktiska övningar, är avsikten att göra den studerande bekväm att arbeta med abstrakta och formorienterade processer. Vidare ges träning i att länka innehåll, funktion och semantiska budskap samt att kunna implementera dessa i formorienterad produktutveckling. Syftet är också att undersöka, uppleva och reflektera över sambandet mellan formintention och formuleringen av ett specifikt formspråk

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

A. Utforska möjliga användningsområden för de grundläggande tekniska designelementen stång (1D), yta(2D), volym(3D) och den rumslighet de skapar vid sammansättning/transformation av dessa.
B. Analysera, specificera, och diskutera innehåll och struktur i tredimensionella former.
C. Utforska och visa på likheter/analogier/ referenser i nutida och historisk tredimensionell formgivning
D. Länka innehåll, funktion och semantiska budskap med färdigheter i att kunna formge och implementera dessa i form-orienterade applikationer.
E. Genom praktiska övningar demonstrera ökad kunskap om formgenererande verktyg, deras möjligheter samt begränsningar
F. Genom seminarier, presentationer och peer review demonstrera en ökad förståelse för form, hur den genereras och dess konsekvenser.
G. Genom seminarier redogöra för, diskutera och reflektera över form, formens struktur och innehåll, formmorfologi och organisation samt formteori.
H. Genomföra en formorienterad designprocess både lateralt (från en idé till en annan) och vertikalt (från grov till fin i detalj)

Innehåll

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, kreativa övningar, praktiska övningar, seminarier och schemalagd tid för reflektion.

A-B, D-H Dessa lärandeaktiviteter länkar till fyra Boxar som alla har samma struktur men som har olika innehåll sett till teori, metoder/verktyg, övningar och formmedium.

Strukturen ser ut enligt följande:
Introduktion/teori/övningar/reflektion/teori/övningar/formuppgift/seminarie:

Introduktion
Kreativ och multimodal inledning som kopplar till boxens innehåll

Teori
Grundläggande teori kopplad till boxens innehåll

Övningar
Förberedande övningar som ger grund för att genomföra boxens formuppgift. Kan ske både individuellt och i grupp.

Reflektion
Schemalagd tid för reflektion över teori och övningar

Teori
Kompletterande teori som belyser/förtydligar/kompletterar det första teoripasset

Övningar
Ytterligare förberedande uppgifter. Kan ske både individuellt och i grupp.

Formuppgift
Huvuduppgiften för boxen är kopplat till specifikt materialmedium och omsätter teoretiskt innehåll, metoder och verktyg. Genomförs som grupparbete.

Seminarie
Redovisning i liten grupp av formuppgiften för boxen samt peer review av annan grupps arbete.

C. Föreläsning samt övningsuppgifter.
För varje box görs även en reflekterande dagbok och en visuell portfolio som ger studenten möjlighet att samla in, strukturera, värdera och dokumentera den kunskap och erfarenhet man fått och därigenom skapas möjligheter att ta upp enskilda och kritiska reflektioner kring det egna kreativa arbetet.

Organisation

Se "Innehåll".

Litteratur

Annonseras vi kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

A-B, D-H: Närvaro (80%) på föreläsningar. Aktivt arbetande med övningar/uppgifter i klassrum. Ta vara på handledningstillfällen. Slutföra inlämningsuppgifter. Genomföra genomtänkt peer review på samtliga formuppgifter dvs. kunna ta och ge kritik under seminarietillfälle. Lämna in slutredovisningar på formuppgifterna i samtliga boxar i form av Reflektiv dagbok och Visuell portfolio.

C: Närvaro (80%) och aktivt deltagande på föreläsning och övningar.

Övningar av förberedande karaktär i klassrum bedöms enligt princip U/G

Varje Box bedöms baserat på process och faktiskt resultat enligt principen U, 3, 4 5 och är en sammanvägning dels av det gemensamma arbetet i grupp genom:
- Förmåga att använda sig av relevant fakta, teoribildning och metoder.
- Förmåga att omsätta/omvandla inhämtad kunskap till färdigheter och förmågor i valt formmedium.
- Förmåga att omsätta genomfört arbete i bilder, skisser eller andra representationer av process och resultat på relevant sätt.
- Att använda ett relevant vokabulär vid seminarier och slutpresentation.

dels genom:
- individuella prestationer i Reflektiv dagbok och Visuell portfolio för de respektive boxarna.

Över alla boxar bedöms också graden av progression, något som kompletterar det sammantagna betyget som baseras på ett genomsnitt av de i kursen genomförda uppgifterna.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.