Kursplan för Produktsemiotik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProduct semiotics
 • KurskodMPP071
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKDES
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk design
 • TemaMTS 2 hp
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 56128
 • Max antal deltagare45
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0104 Inlämningsuppgift 6 hp
Betygsskala: UG
6 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  MPP082 Ingenjörsmetodik, MPP121 Formlära/MPP120 Basic design 1, MPP067 Datorstödd modellering eller motsvarande

  Syfte

  Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i produktsemiotisk teori och genom praktiska övningar och ett designprojekt utveckla förmågan att analysera och utforma produkter med fokus på produktens kommunikativa kriterier.

   

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
  • Tillämpa och redogöra för teorier och begrepp som används inom semiotiken och produktsemiotiken.
  • Tillämpa ett produktsemiotiskt betraktelsesätt och metoder för att analysera, formulera, värdera och artikulera en produkts budskap.
  • Kunna definiera och fastställa önskvärda egenskaper/uttryck hos produkter utifrån en vald användarkaraktär/persona.
  • Tillämpa produktsemiotisk teori i praktiskt designarbete och medvetet utforma en produkt med önskat budskap.
  • Utforma och tillämpa designverktyg för att gestalta en produkts uttryck.
  • Presentera en slutgiltig visualisering av en digital modell (Alias)
  • Utveckla och fördjupa kunskaper i digital modellering och visualisering (Alias)
  • Värdera en produkts budskap, dess uttryck, med hjälp av ord och skattningsskala.
  • Beskriva och reflektera muntligt och skriftligt över arbetsprocessen från användaren/persona till den slutliga produkten.
  • Motivera och argumentera för produktens förmåga att förmedla avsett budskap.

  Innehåll

  Föreläsningar:
  • Produktsemiotik, produktsemantik teori och begrepp
  • Designverktyg, idégenereringsmetoder
  • Mätmetoder, produktvärdering
  • Digital modellering och visualisering
  Designprojekt genomförs i grupp där följande moment ingår:
  • Marknadsöversikt av produktsortiment Funktionsanalys/statement
  • Persona, Scenario
  • Persona Artefact Board och Teckenanalys
  • Semantisk ordskala
  • Expression Board och Semantisk Analys
  • Idéskisser
  • Konceptskisser, skissmodeller
  • Mätmetoder, värdering
  • Digital modellering och visualisering (Alias)
  • Projektrapport
  • Reflektion

  Organisation

  • Föreläsning helklass
  • Egna litteraturstudier / seminarium
  • Projektarbete i grupp
  • Projekthandledning och projektpresentation - obligatoriskt deltagande
  • Support i digital modellering/visualisering
  Handledningtillfällena är obligatoriska. Dessa är till för att, dels bedöma projektarbetets progression och dels ges feedback på utfört arbete och förslag till förbättringar. Respektive handledare godkänner varje delmoment. Presentationer och seminarier är obligatoriska.

  Litteratur

  Artiklar och böcker inom området design och produktsemiotik kommer att finnas tillgänglig på kurshemsidan

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För godkänd kurs krävs: Samtliga moment i projektarbetet och projektrapport ska vara väl genomförda och lämnas in vid angiven tid på kurshemsidan. I kursen ingår handledningtillfällen, presentationer och seminarier som är obligatoriska.  Respektive handledare godkänner varje delmoment. Vid sjukdom meddelas berörd lärare och examinator, om möjligt kan en ny tid bokas.  Vid underkänt projektarbete ges kompletterande extrauppgifter och muntligt förhör.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.