Kursplan för Kognitiv ergonomi

Kursplan fastställd 2022-02-11 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCognitive ergonomics
 • KurskodMPP036
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDES
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk design
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 16111
 • Max antal deltagare48
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0108 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

MMT010 Ergonomi eller PPU061 Människa maskinsystem eller motsvarande

Syfte

Kursens syfte är att den studerande skall utveckla fördjupad kunskap om olika förutsättningar för och konsekvenser av människors interaktion med tekniska produkter, maskiner och system samt vilka krav detta ställer på utformningen av dessa. Kursen fokuserar på människan som beslutsfattare och aktör i ett tekniskt system och vilka faktorer som påverkar t ex informationsintag, prestation, risk för felhandlingar, arbetsmotivation, stress mm.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Tillämpa teorier och metoder från vetenskapliga publikationer i praktiken
- Anpassa tillämpningen av teorier och metoder utifrån rådande omständigheter
- Genomföra empirisk undersökning och analys av operatörers kognition
- Integrera resultat från empirisk och teoretisk analys
- Utforma krav och design baserat på gjorda analyser
- Reflektera kring teorier och metoder från vetenskapliga publikationer i relation till tillämpning

Innehåll

Många maskiner, och andra tekniska artefakter, används idag i komplexa tekniska system av expertoperatörer. Syftet med kursen är att utveckla fördjupade kunskaper och färdigheter i att analysera människans kognition och interaktion, och hur det påverkar om utformningen av maskinen.

Kursen fokuserar på hur människan agera i komplexa system och de faktorer som påverkar, till exempel, informationshantering, prestanda, mänskliga felhandlingar, motivation i arbetet, stress etc.

Kursen behandlar hur man kan undersöka användarens kognition och hur det påverkar utformningen av artefakten. Det pedagogiska angreppssättet i kursen är att studenterna tillämpar teorier och metoder på ett verkligt fall, för att själva uppleva och lära sig hur kognitiva ergonomi i verkligt applicering.

Organisation

Kursens huvuddel är ett projektarbete där ett existerande människa-maskinsystem analyseras, både teoretiskt och empiriskt. Projektet genomförs i grupper av 2-3 studenter och presenteras muntlig inför klassen och i en skriftlig rapport.

Till stöd för projektarbetet ges temaföreläsningar för att fördjupa teorin och introducera metoder. Studenterna har också tillgång till utvald vetenskaplig litteratur som stöttning till projektet.

Kursen inleds med en repetition av grundläggande kognitiv ergonomi, där studenten läser rekommenderar litteratur och lämnar in inlämningsuppgifter.

Litteratur

Power-pointpresentationer från föreläsningarna på kurshemsidan

Artiklar, rapporter och bokkapitel listade i projekt-PM


Examination inklusive obligatoriska moment

Följande moment är obligatoriska för godkänt på kursen
- Repetitionsuppgifter (individuell)
- Muntlig presentation projekt (grupp)
- Skriftlig rapport projekt (grupp)
- Slutlig hemtenta (individuell)Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.