Kursplan för Produktionsergonomi och arbetsdesign

Kursplan fastställd 2023-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProduction ergonomics & work design
 • KurskodMPP027
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPEN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Maskinteknik, Teknisk design
 • TemaMTS 4 hp
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 34124
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0111 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp
  0211 Dugga 4,5 hp
  Betygsskala: TH
  4,5 hp
  • Kontakta examinator
  • Kontakta examinator
  • Kontakta examinator

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Samma som för Masterprogrammet Produktionsutveckling.

  Syfte

  Produktionsergonomi och Arbetsdesign syftar till att ge deltagarna den teoretiska bakgrunden, de samhälleliga och ekonomiska perspektiven samt metoder och kravsättningskompetens för att designa säkra, hälsosamma, produktiva och resurseffektiva arbetsplatser för fysisk montering i industriell verksamhet. Fokus ligger på att ta tillvara och skapa bra förutsättningar för människor (individer och lag) i arbete, både från fysiologiska, biomekaniska, psykosociala, produktivitetsmässiga och sociala hållbarhetsperspektiv.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Identifiera arbetsmiljörisker baserat på teori och metoder
  • Diskutera hur olika arbetsmiljöfaktorer inverkar på ergonomi
  • Genomföra en DFA-analys (Design for Assembly)
  • Välja ut och genomföra en lämplig analysmetod för att studera och kvantifiera observerad arbetsbelastning
  • Välja och applicera en tidsstudiemetod
  • Designa en lämplig materialfasad för monteringsarbete
  • Motivera och förklara hur man genomför en set-up-förbättring
  • Välja och designa lämpliga handverktyg för bättre ergonomi och produktivitet
  • Förklara och motivera rekommendationer och gränsvärden för kognitiva och psykosociala arbetsmiljöfaktorer
  • Förklara hur människors kroppsmått och variation påverkar design av verktyg, utrustning och arbetsplatser
  • Använda kunskaper om antropometri, kognitiva förmågor och användarbehov för att designa en arbetsplats som ger goda förutsättningar för mångfald i arbetskraften samt främjar jämställdhet och likabehandling i arbetsuppgifterna.
  • Genomföra tidsstudier och prestationsmätningar
  • Följa en specifierad projektmetodik
  • Utvärdera en arbetsplats utifrån ekonomiska aspekter som kan hänföras till ergonomi
  • Presentera, motivera och försvara en designlösning för en komplett arbetsplats

  Innehåll

  • Design for Assembly (DFA)
  • Fysisk belastning och ergonomi
  • Grundläggande fysiologi
  • Metoder
  • Tidsstudier
  • Prestation
  • Balansering
  • Fysikaliska arbetsmiljöfaktorer
  • Kognitiv ergonomi och mental belastning
  • Ergonomiutvärderingsmetoder
  • Uppgiftsanalys
  • Förutbestämda tidssystem
  • SAM (Sequence-based Activity Analysis Method)
  • Materialhantering
  • Ergonomisimulering
  • Antropometri (människomått och populationer)
  • Ergonomi och ekonomi
  • Psykosociala faktorer
  • Motivation
  • Delaktighet
  • Handverktyg
  • Set-up
  • Social hållbarhet för arbetsdesign

  Organisation

  Kursen utgörs av föreläsningar, quizar (hemduggor), övningar i klassrum, lab, och ett projekt i grupp. Labbarna introducerar studenterna för observations- och simuleringsbaserade metoder för att utvärdera fysisk ergonomi, arbetsmetoder och tidsåtgång. Projektet innefattar ett designuppdrag som medför både ergonomi- och produktivitetsförbättrningar på en befintlig monteringssituation. Studenterna bokar självständigt ett gemensamt labutrymme och mäter och bygger en ny arbetsplatsutformning. Tillgång till labbet ges efter att ha tagit del av labbets säkerhetsföreskrifter.

  Litteratur

  E-böcker och utdelat material från föreläsningar.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Individuella inlämningsuppgifter, genomförda övningar, lab-deltagande och genomfört projekt.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.