Kursplan för Produktutveckling: behov och krav

Kursplan fastställd 2020-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProduct requirements engineering
 • KurskodMMT016
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKDES
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk design
 • TemaMTS 6 hp
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 56129
 • Max antal deltagare45
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0120 Dugga 2 hp
Betygsskala: TH
0 hp2 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0220 Projekt 4 hp
Betygsskala: TH
0 hp4 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kursens syfte är att studenten skall utveckla kunskap om grundläggande arbetssätt och metoder för att identifiera, analysera och beskriva kunders/användares krav på produkters funktioner och egenskaper. Kursen avser träna studenten i genomförandet av en kartläggning av kunders/användares behov och krav på tekniska produkter. Kursen avser vidare att orientera om de nya metoder och arbetssätt som utvecklas inom området.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- kunna redogöra för de olika moment som ingår i en övergripande process (en s.k. metaprocess) för insamling och analys av kund-/användarkrav - kunna redogöra för grundläggande principer för planering och genomförande av en undersökning av kunders/användares krav och önskemål på en teknisk produkt - kunna planera och genomföra en s.k. brukarstudie - kunna på ett medvetet sätt välja mellan olika datainsamlings- och analysmetoder. Detta innebär att - kunna redogöra för likheter och skillnader mellan olika frågebaserade metoder respektive olika observationsbaserade metoder - kunna redogöra för vilka metoder som genererar vilken typ av information samt några grundläggande sätt att analysera kvalitativa respektive kvantitativa data - kunna motivera de val som gjorts - kunna analysera insamlad information och dra slutsatser med avseende på produktutformning - kunna formulera en kravspecifikation på en produkt/teknisk lösning utifrån en beskriven problembild. - kunna skriftlig och muntligt kommunicera genomförande och resultat 
 - kunna hantera etiska frågor kring användares deltagande i produktutveckling

Innehåll

Kursinnehållet behandlar: - olika perspektiv i produktutveckling - den användarorienterade produktutvecklingsprocessen - teoretiska utgångspunkter för kartläggning av behov och krav - behovsbegreppet - tillgängligheten hos olika kravtyper - metodik och metoder för kartläggning av kundens/brukarens behov och krav - produktrepresentationer och deras roll i dialogen mellan kund/användare och produktutvecklare - analys och representation av information för företagsextern och -intern kommunikation

Organisation

Kursen omfattar föreläsningar, litteraturstudier samt ett projektarbete.

Litteratur

Kurskompendium

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination baseras på en individuell skriftlig dugga/tentamen och ett projektarbete. Projektarbetet ger betyget UK, 3, 4 eller 5. Den individuella duggan/tentamen ger betyget UK, 3, 4 eller 5. Kursens slutbetyg är en sammanvägd bedömning av projektarbetet respektive dugga/tentamensresultat.