Kursplan för Ergonomi

Kursplan fastställd 2022-02-11 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDesign ergonomics
 • KurskodMMT011
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKDES
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk design
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 56122
 • Max antal deltagare48
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0122 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Inga.

  Syfte

  Kursens syfte är att ge en helhetsbild av de via design påverkbara faktorer som påverkar människors prestation, hälsa, komfort och säkerhet. Syftet är också att förmedla kunskaper och verktyg som gör det möjligt att i en designsituation analysera och förstå konsekvenser av alternativa utformningar.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Beskriva, förklara och exemplifiera grundläggande kunskap (teori, begrepp och praktiska riktlinjer) inom kognitiv och fysisk ergonomi, samt inom fysikaliska faktorer och människa-maskinsystem
  • Tolka och tillämpa den grundläggande teorin i analys och syntes av givna exempel
  • Tillämpa och tolka resultat från grundläggande ergonomisk verktyg/metoder på givna exempel
  • Beskriva och analysera samspelet mellan människa, artefakt, uppgift och omgivning som ett system och utifrån ett ergonomiskt perspektiv
  • Analysera och utvärdera egenvald existerande produkt ur relevanta ergonomiska perspektiv
  • Utforma förslag på ergonomiska lösningar och reflektera över gjorda designval i förhållande till användargrupp, ändamålsenlighet, effektivitet, skapat värde, samt etik och social hållbarhet

  Innehåll

  I kursen behandlas kunskapen om människan som objekt; dvs. organiskt/genetiskt grundade generella principer och variationen mellan individer. Med utgångspunkt från teorin för varje kunskapsblock diskuteras exempel på ergonomisk design för olika produkter och system/arbetsmiljöer.

  Människan som mentalt arbetande varelse - Kognitiv ergonomi
  Så som sinnesintag, uppmärksamhet, perception, minne, beslutsfattande, stress, mental arbetsbelastning och felhandlingar

  Människan som fysiskt arbetande varelse - Fysisk ergonomi
  Så som anatomi, antropometri, biomekanik, fysisk belastning, biologisk variation och komfort

  Människan påverkan från omgivningsfaktorerna - Fysikaliska faktorer
  Så som ljud/buller, vibrationer, ljus/belysning och klimat  

  Människa-maskinsystem - Systemsyn
  Så som systemteori, automation och användargränssnitt

  Ergonomiska metoder
  Så som användarprofil, uppgiftsanalys, interactionsanalys och fysisk belastningsanalys

  Human Factors Engineering
  Så som ergonomi i utvecklingsprocessen och kravsättning

  Organisation

  Föreläsningar som tar upp grundläggande teori för de olika kunskapsblocken

  Tillämpningar med övningar som visar på hur och var kunskapen används

  Självstudier av kursbok, föreläsningsmaterial och web-kurs inför duggor, inlämningsuppgifter och projekt

  Duggor: Testar grundläggande teorikunskap som är viktig att ha kännedom om

  Inlämningsuppgifter: Ger fördjupad teorikunskap och träning i ergonomisk analys

  Projektarbete: Applicering och integrering av teori på verklig produkt

  Litteratur

  Bok: Arbete och teknik på människan villkor. Prevent, Stockholm, 2015.

  Web-kurs: onhumanterms.org (2017)

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Följande moment är obligatoriska för godkänt på kursen:

  - Duggor, 2 st (individuell)
  - Inlämningsuppgifter, 6 st, (individuell)
  - Muntlig presentation och skriftlig rapportprojekt (grupp 2 studenter)

  Alla momenten bidrar till slutbetyget.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.