Kursplan för Ergonomi

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDesign ergonomics
 • KurskodMMT010
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKDES
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk design
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 56118
 • Max antal deltagare60
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0100 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Kursens syfte är att ge en helhetsbild av de via design påverkbara faktorer som påverkar människors prestation, hälsa, komfort och säkerhet. Syftet är också att förmedla kunskaper och verktyg som gör det möjligt att i en designsituation analysera och förstå konsekvenser av alternativa utformningar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • förklara och använda grundläggande kunskap inom kognitiv ergonomi (informationsprocessen) - sinnesintag, uppmärksamhet, perception, minnesfunktioner, inlärning, tyst kunskap, beslutsfattande, stress, mentala modeller, situationsmedvetenhet, mental arbetsbelastning och felhandlingar
 • förklara och använda grundläggande kunskap inom fysisk ergonomi som fysisk belastning och dess påverkan på olika kroppsregioner (hand, arm, nacke, skuldra, rygg, ben, fot), antropometri, biologisk variation och biomekanik
 • förklara och använda grundläggande kunskap inom fysikaliska faktorer angående ljus och belysning, ljud och buller, klimat och vibrationer
 • använda mätutrustning samt genomföra och dokumentera mätningar av fysikaliska faktorer på arbetsplatser
 • redogöra för hur kognitiv ergonomi, fysisk ergonomi och fysikaliska faktorer samverkar i ett produktsystem samt tillämpa kunskapen på verkliga produktdesigner
 • identifiera och relatera faktorer som påverkar den mänskliga prestationen vid interaktion med produkter
 • använda metoder för uppgiftsanalys, belastningsanalys och interaktionsanalys för värdera ergonomin i en användningssituation
 • reflektera och kritisera resultaten från ergonomisk analys av produktsystem samt dra slutsatser och ge rekommendationer på ergonomiska förbättringar av produkter
 • muntligt och skriftligt presentera genomförd ergonomisk analys av produkt

Innehåll

I kursen behandlas huvudsakligen kunskapen om människan som objekt; dvs organiskt/genetiskt grundade generella principer och variationen mellan individer. Med utgångspunkt från teorin för varje kunskapsblock diskuteras exempel på hur bra ergonomisk design förekommer i konstruktionslösningar för olika produkter, system och arbetsmiljöer

(1) Människan som mentalt arbetande varelse - Kognitiv ergonomi (2p). Informationsprocessen (sinnesintag, uppmärksamhet, perception, minne, beslutsfattande), tyst kunskap, expert/novis, felhandlingar, gränssnittsutformning, larmsystem. Metoder för analys av människans mentala interaktion med produkter och miljöer.

(2) Människan som fysiskt arbetande varelse - Belastningsergonomi (2p). Anatomi, arbetsfysiologi, antropometri, biologisk variation, biomekanik, metoder och verktyg för analys av belastningar. Tema hand/arm, nacke/axlar, rygg/extremiteter. Exempel från ergonomisk produktutveckling (t ex fordonsmiljöer, datorarbetsplatser och handverktyg)

2) Människans påverkan av omgivningsegenskaper - Fysikaliska faktorer: Ljud/buller, vibrationer, ljus/belysning, klimat

(4) Produktutvecklingsprocessen, systemsyn.

Organisation

Föreläsningar som tar upp grundläggande teori Självstudier av kursbok och fördjupningsmaterial Inlämningsuppgifter som ger fördjupad teorikunskap Laboration kring fysikaliska arbetsmiljöfaktorer Projektarbete: Djupstudie kring en valfri ergonomiaspekt för en verklig produkt

Litteratur

Bok: Arbete och teknik på människan villkor. Prevent, Stockholm, 2015.

Web-kurs: onhumanterms.org (2017)

Examination inklusive obligatoriska moment

Följande moment ingår för att få godkänt på kursen. Alla moment betygssätts. Betygsskala: TH Godkända duggor (2 st) på belastningsergonomi och kognitiv ergonomi. Görs individuellt. Godkända individuella inlämningsuppgifter (6 st). Godkänt projektarbete. Skriftlig kort rapport och muntlig presentation. Görs i grupp om 2 elever.