Kursplan för Masterexamensarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper

Kursplan fastställd 2024-01-30 av vicerektor (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMaster's thesis in Mechanics and maritime sciences
 • KurskodMMSX30
 • Omfattning30 Högskolepoäng
 • ÄgareTKMAS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Elektroteknik, Maskinteknik, Samhällsbyggnadsteknik, Sjöfartsteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 55161
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0117 Examensarbete 30 hp
Betygsskala: UG
15 hp15 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Kurstillfälle 2

  • Undervisningsspråk Engelska
  • Anmälningskod 55157
  • Sökbar för utbytesstudenterNej
  • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

  Poängfördelning

  0117 Examensarbete 30 hp
  Betygsskala: UG
  0 hp0 hp15 hp15 hp0 hp0 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå

  Särskild behörighet

  Engelska 6

  Kursspecifika förkunskaper

  • Studenter i de femåriga civilingenjörs- och arkitektutbildningarna skall ha uppnått minst 225 hp innan examensarbetet påbörjas.
  • Studenter som enbart läser ett masterprogram skall ha uppnått minst 45 hp inom masterprogrammet innan examensarbetet påbörjas.
  • Förutom de generella poängkraven skall för det specifika examensarbetets genomförande nödvändiga förkunskapsgrundande kurser vara avklarade. Examinator formulerar och kontrollerar sådana förkunskapskrav.

  Syfte

  Examensarbetet syftar till att studenten skall utveckla fördjupade kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom utbildningens sammanhang. Examensarbetet skall ligga i slutet av utbildningen och innebära en fördjupning och syntes av tidigare förvärvade kunskaper. I examensarbetet på ett civilingenjörs-/arkitekt eller teknologie masterprogram betonas det tekniska/naturvetenskapliga/arkitektoniska innehållet.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Lärandemålen för masterexamensarbetet utgår från de mål för civilingenjörs-, arkitekt- respektive teknologie masterexamen som formulerats i Chalmers lokala examensordning.

  Specifika lärandemål som ska fullföljas i masterexamensarbetet är att studenten skall kunna:
  • använda väsentligt fördjupade kunskaper inom huvudområdet/ inriktningen för utbildningen i sitt projekt och på ett vetenskapligt korrekt sätt relatera till aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
  • välja och motivera sitt val av metod i projektet, inom huvudområdet/ inriktningen för utbildningen,
  • bidra till forsknings- och utvecklingsarbete, och kunna relatera sitt arbete till relevant vetenskapligt respektive tekniskt/industriellt/arkitektoniskt sammanhang.
  • med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar,
  • planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar, samt kunna utvärdera detta arbete,
  • skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska/arkitektoniska lösningar,
  • kritiskt och systematiskt integrera kunskap,
  • på engelska muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser, samt den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa,
  • inom ramen för det specifika projektet identifiera vilka frågeställningar som behöver besvaras för att relevanta samhälleliga, etiska och ekologiska aspekter skall beaktas, samt
  • beakta och diskutera etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, såväl vad avser hur arbetet genomförs, som vad som undersöks/utvecklas.
  • identifiera och diskutera behov av ytterligare belysning av olika aspekter av projektet före beslut eller genomförande, där så är relevant.
  Vid genomfört examensarbete ska studenten ha visat sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som arkitekt/civilingenjör/teknologie master.

  Innehåll

  Arbetsuppgiften består av ett självständigt arbete, som kan utföras individuellt eller i par. I uppgiften ingår ämnesval, problemformulering och problemavgränsning, litteraturstudier, empirisk datainsamling inklusive praktiska försök, utveckling, utarbetande av en rapport samt presentation och försvar av rapporten på ett seminarium. Rapporten skall uppfylla vissa vetenskapliga kriterier. I kursen ingår även opposition på annan grupps examensarbetesrapport.

  Organisation

  Initiering
  • Examensarbetet kan genomföras av en student eller två studenter tillsammans.
  • Studenten kontaktar examinator. Alternativt kan masterprogramansvarig ge förslag på examinator.
  • Studenten utarbetar en kortfattad skriftlig beskrivning av arbetet. Beskrivningen bör innehålla bakgrund, syfte, mål och eventuellt metod.
  • Examinator kontrollerar att studenten och projektet uppfyller de generella och specifika förkunskapskraven och lärandemålen för examensarbete.
  • Masterprogramansvarig kontrollerar att examensarbetet ligger inom masterprogrammets huvudområde. Om studenten är antagen till en civilingenjörs-/arkitektutbildning ska masterprogramansvarig även bedöma och godkänna att examensarbetet är relevant med avseende på teknikområde/arkitektoniskt område.
  • Studenten skickar in information om examensarbetet via webbformuläret på Chalmers utbildningssidor, Dina studier. Examinator och masterprogramansvarig signerar sitt godkännande av projektet innan registrering i Ladok sker.
  Planering
  • Studenten skall skriva en planeringsrapport som skall precisera problembeskrivningen/uppgiften. Planeringsrapporten skall innehålla bakgrund, syfte, mål, avgränsningar, metod och tidsplan för examensarbetets genomförande. Planeringsrapporten lämnas till examinator för godkännande.
  Handledning
  • Under arbetets gång har studenten rätt till regelbunden handledning.
  Skriftlig redovisning
  • Examensarbetsrapporten skall skrivas på engelska.
  • Utformning av examensarbetets framsida mm skall ske enligt mall, se Utformning av examensarbete på Chalmers utbildningssidor, Dina studier.
  • Examensarbetsrapporten skall kontrolleras mot ett plagiatverktyg.
  • Chalmers policyer för offentlighet och sekretess gäller för examensarbetets genomförande samt för publicering av rapporten och examensarbetet ska i sin helhet vara offentligt.
  • Examensarbetsrapporten skall publiceras elektroniskt i Chalmers Open Digital Repository (ODR) Studentarbeten enligt de regler som gäller för elektronisk publicering av examensarbeten vid Chalmers.
  • När två studenter utför examensarbetet tillsammans skall arbetsfördelningen tydligt framgå av examensarbetsrapporten.
  Muntlig redovisning
  • Den muntliga redovisningen inleds med att studenten presenterar sitt arbete. Därefter följer opposition och diskussion.
  • Den muntliga presentationen skall utföras på engelska. Redovisningen skall ta maximalt 60 minuter i anspråk varav ungefär 1/3 av tiden bör ägnas åt opposition och diskussion.
  • Vid tidpunkten för den muntliga redovisningen skall rapporten vara färdigskriven, men ej publicerad. Detta för att medge att synpunkter som framkommer vid redovisningen inarbetas i rapporten.
  • Muntlig redovisning inklusive opposition skall genomföras på Chalmers vid ett öppet seminarium. Ytterligare redovisning kan vid behov genomföras på företag. I undantagsfall, till exempel då examensarbetet genomförts utomlands, kan examinator medge undantag från kravet på muntlig redovisning, opposition och närvaro på andra redovisningar vid Chalmers.
  • Presentationen av examensarbetet skall annonseras vid den aktuella institutionen minst två veckor före presentationsdatum. Presentationen skall ske inom perioden 15 augusti till 15 juni, under normal arbetstid.
  Ytterligare information om genomförande av examensarbete kan finnas på institutionen.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För att examensarbetet skall godkännas krävs att följande delmoment genomförts:
  • Godkänd planeringsrapport
  • Godkänd rapport
  • Godkänd presentation och försvar vid examensarbetsredovisningen
  • Godkänd opposition på ett annat masterexamensarbete
  • Närvaro vid två andra examensarbetsredovisningar

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.