Kursplan för Kandidatarbete för Internationell logistik

Kursplan fastställd 2022-02-09 av vicerektor (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDegree project in International logistics
 • KurskodMMSX17
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareTSILO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 81118
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0122 Projekt 15 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det program där kursen läses

  Kursspecifika förkunskaper

  Kandidatarbetet får påbörjas efter godkända 120 hp. Förutom det generella poängkravet ska för det specifika kandidatarbetets genomförande nödvändiga förkunskapsgrundande kurser vara avklarade.

  Syfte

  Kandidatarbetet utgör en vital del i utbildningen och en väsentlig del av kvalitetssäkringen av respektive program. Kandidatarbetet ska godkännas innan arbetet påbörjas. Kandidatsarbetet syftar till att studenten skall utveckla fördjupade kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom utbildningens sammanhang. Kandidatarbetet skall ligga i slutet av utbildningen och innebära en fördjupning och syntes av tidigare förvärvade kunskaper. Studenten skall visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över erfarenheter samt relevanta forskningsresultat och därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrket samt spegla utbildningens karaktär och visa förmåga till yrkesrelaterad problemlösning. Det övergripande målet för kandidatarbetet är att studenten skall visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta inom sin yrkesprofession.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • inhämta och tillämpa fördjupade kunskaper inom utbildningsprogrammets teknikområde inkluderande fördjupad insikt i aktuellt utvecklingsarbete, 
  • med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar samt analysera och utvärdera dessa på en fördjupad nivå inom teknikområdet, 
  • planera och med adekvata metoder genomföra, analysera och värdera uppgifter inom givna ramar samt föra teoretiskt och metodmässigt välgrundade resonemang, 
  • identifiera lämpliga, tillämpa och kritiskt utvärdera metoder i förhållande till en vald vetenskaplig fråga, 
  • kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information, 
  • inom ramen för det specifika kandidatarbetet kunna identifiera frågeställningar avseende teknikens roll i samhället med beaktande av miljömässiga och etiska aspekter, samt 
  • muntligt och skriftligt kunna redogöra, för given målgrupp, diskutera information, problem och lösningar med högt ställda krav på struktur, formalia och språkbruk samt försvara en vetenskaplig undersökning. 
  • söka och utvärdera relevant information för ditt valda ämne. 
  • förstå akademisk hederlighet såsom källkritik, referenshantering och upphovsrätt.

  Innehåll

  Kandidatarbetets huvuddel utgörs av ett projektarbete. Studenten väljer själv ämnesområde. För att underlätta och stödja kandidatarbetet ingår också inslag om informations- och kommunikationskompetens.

  Organisation

  Föreläsningar, övningar, språkliga handledningstillfällen och mittseminarium. Kandidatarbetet genomförs i par, eller i undantagsfall enskilt.

  Litteratur

  Se kurshemsidan samt Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur eller e-bok : Denscombe, M. (2014). The good research guide: For small scale research projects (Fifth ed.). Hämtad från https://www.dawsonera.com

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För att examensarbetet skall godkännas krävs följande: - Godkänd planeringsrapport - Godkänt mittseminarium - Godkänd examensarbetesrapport - Godkänd presentation och försvar av examensarbetet vid examensarbetsredovisningen - Godkänd muntlig och skriftlig opposition på ett annat examensarbete - Närvaro vid två andra examensarbetsredovisningar - Godkänt på momenten om informations- och kommunikationskompetens För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga lärandemål för kursen är uppfyllda. För examensarbete ges betyg i skalan 5/4/3/komplettering/underkänt enligt "Riktlinjer för bedömning av kvalitet och betygsättning för självständigt arbete (examensarbete/kandidatarbete) vid Sjöingenjörs-, Sjökaptens-, Internationell logistik- och Sjöfart och logistikprogrammen vid Chalmers tekniska högskola". Underkänt arbete leder till att ett nytt ämne måste väljas och ny handledare kommer att utses. Examensarbetetsrapporten kontrolleras i ett plagiatverktyg.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.