Kursplan för Organisation och ledarskap

Kursplan fastställd 2023-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnOrganization and leadership
 • KurskodMMS225
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSILO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 81111
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0121 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper inom ämnesområdena organisation och ledarskap, samt ge en inblick i hur kunskaperna kan tillämpas i ett praktiskt sammanhang. Studenten ska efter genomförd kurs ha uppnått kunskaper inom organisationsteori, processteori, motivationsteori, gruppdynamik, organisatorisk och social arbetsmiljö, ledarskap och förändringsledning, samt organisationskultur. Detta ger studenten förståelse för såväl individ-, grupp- som ledarperspektivet i organisationer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förklara hur vi förstår oss själva i relation till hur vi förstår andra
- Förklara principerna för hur människor med olika bakgrund interagerar
- Förklara principerna i kommunikation för att förstå och göra sig förstådd
- Kunna ge och ta feedback
- Beskriva gruppdynamiska grunder
- Förklara grundläggande ledarskapsprinciper och ledarskapsmodeller
- Redogör för principer i konflikthantering
- Tillämpa principer för det svåra samtalet/konflikthantering
- Beskriva och exemplifiera olika organisationsteorier och organisationsformer
- Reflektera över jämlikhetsaspekter på organisering av arbete
- Beskriva organisatorisk och social arbetsmiljö
- Beskriva organisationskultur och lärande organisation
- Tillämpa grunderna i arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftning 

Innehåll

- Teori om hur människor förstår sig själva i relation till andra och sin omgivning
- Kommunikationsteori
- Gruppteorier, dynamik och utveckling
- Ledarskap och förändringsledning
- Organisationsteori
- Organisationsformer
- Motivationsteorier
- Makt och jämlikhet
- Beslutsfattande i organisationer
- Lärande och lärande organisation
- Organisatorisk och social arbetsmiljö
- Organisationskultur
- Processteorier
- Motivationsteori

Organisation

Kursen är baserad på föreläsningar, seminarier och övningar. Seminarierna och laborationer är obligatoriska och används för att underlätta och fördjupa förståelsen av materialet som presenteras på föreläsningarna. Specialister från akademin och industrin kommer att deltaga i kursen.

Den centrala arbetsformen kommer att vara seminariet där det ingår att ta del av ett specifikt material (text, video eller pod) samt skriva en reflekterande text om ämnet som lämnas in innan seminariet där det diskuteras.

Stor vikt kommer att läggas på konsten att föra resonemang utifrån specifika premisser. I seminarierna blir man godkänd om man har redogjort för materialet samt lagt en personlig reflektion på det. Reflektionen behöver inte vara i linje med vad läraren har för åsikt i sakfrågan så länge som argumentet för ståndpunkten är väl underbyggt och åsikter och premisser tydligt går att skilja. 

Litteratur

Ledarskapsmodellen - Konsten att matcha individuella och organisatoriska förutsättningar, ISBN: 9789144114897, Gerry Larsson, Josi Lundin, Ann Zander.

Teamutveckling i teori och praktik, ISBN 9789127147423, Christian Jacobsson, Maria Åkerlund

Jacobsen D.I. och Thorsvik J., "Hur moderna organisationer fungerar", Fjärde upplagan, Studentlitteratur, 2014.

Kompletterande artiklar och skrifter.

Examination inklusive obligatoriska moment

Individuellt seminariedeltagande, seminarieinlämningar, granskning av seminerieinlämningar och deltagande i övningar utgör basen för examinationen. 

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.