Kursplan för Järnvägsteknik

Kursplan fastställd 2021-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnRailway technology
 • KurskodMMS180
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMOB
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 89140
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0121 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 09 Jan 2024 fm J
 • 05 Apr 2024 em J
 • 21 Aug 2024 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i matematik, mekanik (statik och dynamik), hållfasthetslära och programmering.

Syfte

Kursen ger en översiktlig beskrivning av järnvägssystemet med speciellt fokus på utmaningar relaterade till förvaltning. Dessa utmaningar är starkt kopplade till nedbrytning av järnvägssystemet. Kursen ger därför även en översikt över olika nedbrytningsfenomen. Konsekvenser i termer av minskad säkerhet, ökade (livscykel)kostnader och ökad miljöbelastning beskrivs. Möjligheter för numerisk simulering som stöd för förvaltningsbeslut indikeras och exemplifieras för utvalda fall.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva järnvägssystemet och dess huvudsakliga komponenter
 • Förklara järnvägens övergripande påverkan på samhället i termer av marknad, ekonomi och miljöpåverkan
 • Beskriv de vanligaste spår- och fordonskoncepten
 • Beskriva huvuddragen i ledningssystem för tillgångar (asset management systems)
 • Förstå grunderna inom järnvägsmekanik och möjligheter att använda numeriska simuleringar för att utvärdera belastning och prediktera nedbrytning av olika delar av järnvägssystemet
 • Förklara hur olika utformningar och underhållsstrategier påverkar nedbrytning, tillförlitlighet, säkerhet och miljöbelastning
 • Förklara grunderna i mekanisk nedbrytning av olika delar av järnvägssystemet och beskriva hur ökad nedbrytning påverkar säkerhet, livscykelkostnad, tillförlitlighet och miljöbelastning
Kursen relaterar till tillförlitlig utformning och underhåll av järnvägssystemet, vilket är en hörnsten i samhällets infrastruktur (i en mycket vid mening). Detta kopplar till de flesta av FNs mål för hållbar utveckling, antingen direkt (t.ex. målen 9 och 12) eller som medel för att uppnå målen (t.ex. målen 1 och 2).

Innehåll

Kursen täcker bland annat
 • Järnvägens roll i samhället – marknad, system, ekonomi och miljö
 • Översikt av existerande och framtida järnvägssystem (spår och fordon)
 • Ledningssystem (asset management) för järnvägstillgångar
 • Belastning från järnvägsdrift och hur denna beror av utformning och underhållsstatus
 • Introduktion till järnvägsdynamik och relaterade nedbrytningsfenomen – mekanismer, konsekvenser och predikteringsmöjligheter för belastning och relaterad nedbrytning/risker för olika delar av järnvägssystemet

Organisation

Kursen innehåller föreläsningar, övningar, inlämningsuppgifter och (om möjligt) studiebesök

Litteratur

 • Evert Andersson, Mats Berg, Sebastian Stichel & Carlos Casanueva (2018) Rail systems and rail vehicles Part 1: Rail systems, KTH, Sweden
 • Evert Andersson, Mats Berg, Sebastian Stichel & Carlos Casanueva (2018) Rail systems and rail vehicles Part 2: Rail vehicles, KTH, Sweden
 • Kompletterande material som delas ut

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination baseras på en skriftlig tentamen med betygsskala TH, samt godkända inlämningsuppgifter

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.