Kursplan för Fartygsförlagd utbildning, block 2

Kursplan fastställd 2021-03-24 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnOn board training and studies, period 2
 • KurskodMMS155
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareFVIID
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 69111
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0121 Övning, del A 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Innehar giltigt intyg för Grundläggande säkerhetsutbildning (Basic Safety).

Innehar godkänt läkarintyg för sjöfolk.

Syfte

Praktiken syftar till att utbilda/öva studenten i praktisk färdighet av tidigare erhållna teoretiska kunskaper under driftförhållande ombord i handelsfartyg i enlighet med STCW-konventionens krav samt att erhålla den sjötid som erfordras enligt Transportstyrelsen (TSFS 2011:116) för att erhålla behörighet som fartygsbefäl.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Generella lärandemål för all fartygsförlagd utbildning
- Behärska sådan praktisk kunskap, erfarenhet och skicklighet som krävs för att tjänstgöra som befäl på mindre handelsfartyg i inre fart

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- Styra fartyget efter givna order, fungera som utkik och kunna lämna över/ta över en vakt
- Använda fartygets livräddnings- och brandbekämpningsutrustning
- Redogöra för sjöfartens påverkan på den maritima miljön och kunna tillämpa åtgärder för att skydda den maritima miljön
- Demonstrera kunskap om fartygets däcksunderhåll samt kunna tillämpa säkra arbetsrutiner inklusive användning av personlig skyddsutrustning
- Utföra uppgifter i samband med förtöjning, losskastning och ankring
- Visa kunskap om och förmåga att avgöra fartygets position genom terrestra observationer
- Visa kunskap om och förmåga att avgöra fartygets position med hjälp av elektroniska hjälpmedel
- Demonstrera kunskap om och förmåga att använda sjökort (inkl. ECDIS) samt andra nautiska publikationer
- Demonstrera kunskap om och förmåga att använda information från Radar (inkl. ARPA)
- Demonstrera kunskap om och förmåga att använda ekolod och att använda/tolka informationen korrekt
- Demonstrera kunskap om och förmåga att använda både magnet- och gyrokompass, bestämma deras fel genom terrestra medel
- Visa förståelse för och förmåga att använda fartygets styrsystem
- Inhämta och tolka väderrapporter från olika källor
- Visa förståelse för och tillämpa COLREG
- Demonstrera kunskap om och förståelse för nödrutiner ombord
- Demonstrera kunskap om fartygsmanövrering och visa förståelse hur fartyget kan påverkas av vind och ström
- Demonstrera kunskap om fartygets underhållssystem och visa förmåga att kunna genomföra relevant underhållsarbete ombord
- Demonstrera grundläggande kunskaper om fartygets huvud- och hjälpmaskin

Innehåll

Praktik ombord på fartyg

Organisation

Praktik ombord på fartyg. Arbetsjournal ska användas för att bestämma detaljerade arbetsuppgifter.

Redovisning/examination sker under perioden efter genomförd fartygsförlagd utbildning.

Litteratur

Ingen kurslitteratur.

Examination inklusive obligatoriska moment

0121, Del A
- Fullgjort minst 30 dagar ombord på fartyg (innevarande period)
- Uppvisat ifylld och signerad praktikjournal

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.