Kursplan för Introduktion till internationell logistik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroduction to international logistics
 • KurskodMMS140
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareTSILO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 81122
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0120 Projekt1, del A 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0220 Dugga1, del B 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 04 Jan 2022 fm L
0320 Tentamen, del C 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 28 Okt 2021 fm L DIG
 • 04 Jan 2022 fm L DIG
 • 26 Aug 2022 em L DIG
0420 Inlämningsuppgift, del D 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0520 Inlämningsuppgift, del E 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
1 Kursmodulen ges av institutionen TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Kursen syftar till ge studenterna en introduktion till området internationell logistik genom de anknytna ämnesområdena logistik, projektledning, sjöfartens marknader och hållbarhet. Vidare ska kursen ge en introduktion i programmets kommunikationsstråk. Kursen ska också ge studenterna en god introduktion till programmet Internationel logistik och förbereda studenterna inför kommande kurser och för universitetsstudier.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Del A: Logistik - Beskriva ett logistiksystem utifrån flera perspektiv (aktörer, processer, funktioner, komponenter) - Redogöra för trafikslagens specifika egenskaper - Förstå olika aktörers/intressenters roller och funktioner - Redogöra för grundläggande logistikbegrepp - Förstå kopplingen mellan logistik och lönsamhet Del B: Projektledning - Beskriva grundläggande projektledningsbegrepp - Använda relevanta projekthanteringsverktyg (tidsplanering och resurshantering) - Beskriva, och lösa, grundläggande ledningsproblem i projekt med hjälp av lämplig litteratur Del C/D: Organisation och ledning av maritim logistik - Identifiera förekommande finansieringsmodeller för fartyg, nationellt och nationellt - Beskriva delarna i ett rederis Safety Management System (SMS) - Förklara och skilja grundläggande ekonomiska begrepp - Förklara och skilja fartygstyper åt - Sammanfatta världshandelns transportvägar - Förklara marknadscykler och de fyra sjöfartsmarknaderna - Ge exempel och förklara aktörer inom sjöfartsklustret - Förklara de olika befraktningsformernas funktion, särskilt vad gäller ansvars- och kostnadsfördelning - Sammanfatta ISM-kodens funktion inom sjöfarten - Beräkna resekalkyler och reseresultat - Identifiera sociala delen av hållbarhetsbegreppet inom sjöfarten kopplat till FNs globala hållbarhets mål nummer åtta - Skapa en resekalkyl i ett beräkningsprogram - Analysera vetenskaplig text i syfte att identifiera nyckelinnehåll. - Strukturera en rapport inom ämnesdisciplinen på medvetet sätt. - Använda kamratrespons som verktyg i skrivprocessen. - Uppvisa en effektiv engelskspråklig nivå vad gäller grammatik för skrivande. Del E: Hållbarhet inom logistik - Förklara begreppet hållbar utveckling ur dess tre dimensioner och ge exempel på hur transport och logistikverksamhet förehåller sig till dessa. - Beskriva FNs hållbarhetsmål och identifiera relevanta mål för logistikverksamhet

Innehåll

Del A: Logistik
- Logistiska grundbegrepp
- Trafikslagen
- Logistiksystemets huvudkomponenter

Del B: Projektledning
Följande teman kommer att behandlas i kursen:
- Organisering av projekt och organisatoriska egenskaper
- Projektledning och lärande
- Projektplanering och styrning

Del C/D: Organisation och ledning av maritim logistik 

- Ekonomiska grundbegrepp
- Fartygsfinansiering
- Intäkter och kostnader för en resa
- Resekalkyler. Marknader och aktörer
- Världshandelns geografi
- Fartygstyper
- De fyra sjöfartsmarknaderna
- Aktörer
- Agenter, mäklare, befraktare och redare
- ISM-koden och SMS Sjöfraktsavtal
- Befraktningsformer
- Certepartier
- Liggetidsberäkningar
- Hållbarhet inom shipping

Del E: Hållbarhet inom logistik

- Hållbar utveckling ur ett historiskt perspektiv.
- Hållbarhet definierat utifrån tre dimensioner, social, ekonomisk och ekologisk.
- FNs globala hållbarhetsmål enligt Agenda 2030

Organisation

Del A: Logistik
- Föreläsningar
- Projektarbete

Del B: Projektledning
Undervisningen sker genom föreläsningar och litteraturseminarier.

Del C/D: Organisation och ledning av maritim logistik 

1) Föreläsningar.
2) Befraktningssimulering (projektarbete i grupp)
3) Presentation av projektarbetet
4) Individuella inlämningsuppgifter kopplade till ämnesinnehållet
5) Responsseminarium där studenterna tränar kritiskt läsande och diskuterar varandras textutkast. 
6) Workshop kopplade till kommunikation på engelska

Del E: Hållbarhet inom logistik

Obligatorisk föreläsning med diskussionsseminarium i grupper samt inlämningsuppgift.

Litteratur

Del A: Logistik
Se kurshemsida.

Del B: Projektledning
Kurslitteraturen beslutas vid kursens början.

Del C/D: Organisation och ledning av maritim logistik 

Se kurshemsida.

Del E: Hållbarhet inom logistik

Litteratur och material som publiceras på kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A: Logistik

Dugga
Projekt

Logistikdelen kan som mest ge 20 poäng. 8 poäng krävs för godkänt betyg.

Del B: Projektledning
Skriftlig dugga.

Del C/D: Organisation och ledning av maritim logistik 

Skriftlig tentamen (Del C)
Skriftlig och muntlig redovisning av befraktningssimulering (Del D)
Individuella inlämningsuppgifter (Del D)

Hjälpmedel vid tentamen
- Typgodkänd miniräknare

Del E: Hållbarhet inom logistik

Aktivt deltagande i obligatoriskt moment och Inlämningsuppgift.


Slutbetyget utgörs av en sammanvägning av betygen på de i kursen ingående delarna.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2021-11-25: Inställd Ändrat till inställd av Elin Johansson
   [2022-01-04 3,0 hp, 0220] Inställt
  • 2021-11-25: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av Martin Larsson
   [34401, 55666, 2], Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (ej nedlagd kurs)
  • 2021-11-25: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av Martin Larsson
   [34401, 55665, 2], Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (ej nedlagd kurs)