Kursplan för Energisystem och hållbar utveckling

Kursplan fastställd 2022-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEnergy systems and sustainability
 • KurskodMMS125
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 4,5 hp
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 67123
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0120 Projekt 2,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp
  0220 Tentamen 5 hp
  Betygsskala: TH
  5 hp
  • 10 Jan 2024 fm L
  • 05 Apr 2024 em L
  • 29 Aug 2024 em L

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kursen EEN030 Introduktion till mekatronik, eller motsvarande kunskaper.

  Syfte

  Kursens syfte är att ge studenterna nödvändiga kunskaper och färdigheter för att med ett hållbarhetsperspektiv kunna hantera energiförsörjning, energilagring och energiomvandlingar i typiska mekatroniska system samt andra ingenjörsmässiga sammanhang. Vidare ska studenterna ges övergripande kunskaper om hållbar utveckling och särskilt kunna analysera miljöpåverkan och hållbarhet för el- och energiförsörjning både ur ett produktanvändningsperspektiv och ur ett systemperspektiv.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Redogöra för betydelsen av hållbar utveckling i dess tre huvudsakliga dimensioner, relatera till FN:s mål om hållbar utveckling, samt reflektera över ingenjörens roll för hållbar utveckling.
  • Använda lämpliga verktyg och metoder för att utvärdera hållbarhet, miljöpåverkan och etiska frågeställningar i en ingenjörsroll.
  • Definiera och genomföra grundläggande analys av termodynamiska system, samt tillämpa termodynamikens första och andra huvudsats.
  • Beskriva olika energiformer och omvandlingar mellan dessa.
  • Dimensionera energilagring med hjälp av olika typer av batterier.
  • Förutse behov av kylning av komponenter eller hela enheter, och föreslå olika metoder att tillgodose kylbehovet.
  • Beskriva primära och sekundära energikällor, samt energibärare i det svenska energi- och elförsörjningssystemet.
  • Beskriva och utvärdera miljöpåverkan och övriga hållbarhetsaspekter för energianvändning, elproduktion och energilager, särskilt batterier.
  • Beskriva tillvägagångssätt för och kunna tolka livscykelanalyser.
  • Presentera olika förslag till (el)energiförsörjning av mekatroniska enheter och jämföra tekniska och miljömässiga prestanda för dessa.
  • Söka, bearbeta och sammanställa information från olika källor som underlag för teknisk konstruktion eller hållbarbarhetsutvärdering.

  Innehåll

  Temat för kursen är energiförsörjning av mekatroniska enheter och kursen har två röda trådar, energi respektive hållbar utveckling, som till stor del är sammanflätade.
  Följande ämnen tas upp i kursen:
  •    Arbetssätt för energianalys, med grundläggande termodynamik, bl a systemdefinitioner, energiomvandlingar, verkningsgrader, reversibla och irreversibla processer, samt olika energiformer.
  •    Tekniska system för att generera och lagra elenergi.
  •    Hållbar utveckling i dess tre dimensioner ekologisk, ekonomisk och social, samt modeller för hållbar utveckling.
  •    Miljöpåverkan och inverkan på hållbarhetsmålen från energianvändning, elproduktion och energilagring.
  •    Metoder för att analysera hållbarhet, inklusive livscykelanalys.
  •    Näringslivets syn på hållbarhet och miljöarbete

  Organisation

  Undervisningen kommer att bestå av föreläsningar, gästföreläsningar, räkneövningar, seminarier samt ett projekt som genomförs i grupp, men med individuella inslag.
  Projektet har inslag med obligatorisk närvaro, t ex handlednings- och redovisningstillfällen. Seminarier och gästföreläsningar har obligatorisk närvaro.

  Litteratur

  Energilära – grundläggande termodynamik av Olof Beckman, Göran Grimvall, Bengt Kjöllerström,Tage Sundström, ISBN 978-91-47-05218-9
  Hållbar Utveckling – nyanser och tolkningar av Fredrik Hedenus, Martin Persson, Frances Sprei, ISBN 978-91-44-12187-1

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Tentamen (5,0 hp), samt godkänt projekt (2,5 hp).
  Projektuppgift är ett obligatoriskt moment. Projektet i sig har inslag med obligatorisk närvaro, t ex handlednings- och redovisningstillfällen. Väl genomförd grunduppgift samt utförande av utvidgad projektuppgift kan ge bonuspoäng till tentamen. I kursen ingår även gästföreläsningar och seminarier med obligatorisk närvaro. 
  Slutbetyg ges i en skala 3-5, baserat på tentamenspoäng och eventuella bonuspoäng från projektet.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.