Kursplan för Miljöledning inom logistik och sjöfart

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-01 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEnvironmental management in logistics and shipping
 • KurskodMMS110
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSILO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 7,5 hp
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 81123
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0120 Tentamen, del A 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp
 • 31 Maj 2024 fm L DIG
 • 06 Okt 2023 fm L DIG
 • 26 Aug 2024 em L DIG
0220 Projekt, del B 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Kursens syfte är att öka studentens kunskap om hållbar utveckling och transporters miljöpåverkan, med särskilt fokus på skillnader mellan de olika transportslagen. Efter avslutad kurs skall studenten ha kunskap om hållbar utveckling, miljöpåverkan, styrmedel, nationella och internationella regelverk samt företagspolicy, för att kunna hantera miljöfrågor i logistikföretag och rederiers dagliga verksamhet. Genom sådan kunskap kan morgondagens transportkedjor planeras utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Dessa kunskaper inkluderar till exempel utsläpp av föroreningar till luft och vatten, regelverk samt tekniska, organisatoriska och strategiska anpassningar för att nå hållbar utveckling.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förklara begreppet hållbar utveckling och ge exempel på hur sjöfart och andra transportslag förhåller sig till detta.
- Tillämpa metoder för analys av hållbarhet.
- Förklara orsak-verkan kedjor för sjöfart och andra transportslags påverkan på miljön samt diskutera hur åtgärder ändrar denna påverkan.
- Beskriva principer för miljöledningssystem och verktyg för miljöarbete i företag.
- Relatera  miljöpåverkan från transporter till ett större systemperspektiv, inkluderande etiska frågeställningar.
- Förklara huvudsakligt innehåll i de regelverk som styr sjöfarten och andra transportslags miljöpåverkan.
- Utvärdera och jämföra företags miljöarbete.

Innehåll

Kursens innehåll skall spegla tre övergripande ämnen; 1) miljökunskap, 2) miljöledning och hållbar utveckling samt 3) regelverk och styrmedel. Dessa ämnen behandlas huvudsakligen via områdena:

- Hållbar utveckling generellt och specifikt för sjöfart och andra transportslag, samt metoder för analys.
- Sjöfartens utsläpp till vattnet och påverkan på havet och bottnarnas ekosystem.
- Luftemissioner och dess påverkan på hälsa och miljö.
- Nationella och internationella regelverk.
- Miljöteknik och ekonomiska styrmedel för att minimera transporters miljöpåverkan.
- Transportnäringens syn på hållbar utveckling och miljöfrågor.

Innehållet i kursen kopplar främst till FNs hållbarhetsmål:
13 Bekämpa klimatförändringar
14 Hav och marina resurser
15 Ekosystem och biologisk mångfald

Organisation

Kursen utgörs av föreläsningar samt projektuppgifter där seminarier och inlämningsuppgifter ingår. För godkänt krävs fullgjorda projektarbeten samt närvaro under seminarier och gästföreläsningar. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen.

Litteratur

- Shipping and the Environment - Improving Environmental Performance in Marine Transportation (2016). Andersson, Brynolf and Lindgren editors. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.
- Litteratur och material som publiceras på kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A examineras genom skriftlig tentamen. Det maximala antalet poäng på den skriftliga examen är 50 poäng, men projektarbete del B (se nedan) kan ge 0-6 bonuspoäng. Vid värdering av tentamensresultat används betygsskalan 3-5 samt underkänd.

Del B är ett projektarbete som handlar om miljöarbete och miljöledningssystem i företag. Detta projekt redovisas genom muntlig presentation och i en rapport. Obligatoriska moment är deltagande i seminarium och redovisningar. Detta arbete kan ge 0-6 bonuspoäng på den skriftliga tentamen. Eventuella bonuspoäng får användas för att nå betygen 4 och 5, men bonuspoängen kan inte användas för att bli godkänd.

För slutbetyg krävs godkänd tentamen (del A) och godkänt projektarbete (del B), samt närvaro vid obligatoriska seminarier, presentationer och gästföreläsningar. Betygsskalan U, 3-5 används för slutbetyg och styrs av tentamensresultatet samt eventuella bonuspoäng från del B.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2024-04-24: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Examinator
   [0120 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till digital examination inspera
  • 2024-04-24: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Examinator
   [0120 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till digital examination inspera
 • Ändring gjord på modul:
  • 2024-04-24: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Examinator
   [0120 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till digital examination inspera