Kursplan för Multimodal transporträtt och logistikavtal

Kursen är nedlagd
Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-10-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMultimodal transport law and logistics contracts
 • KurskodMMS101
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSILO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 81124
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
  0219 Projekt 3 hp
  Betygsskala: UG
  3 hp

    Examinator

    Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

    Behörighet

    Grundläggande behörighet för grundnivå
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Särskild behörighet

    Samma behörighet som det kursägande programmet.
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Kursspecifika förkunskaper

    MMS095 Handelsrätt
    Undervisningsspråket är svenska. Kurslitteratur, lagtext, avtal är till stor del på engelska. Det kan förekomma rättsfall på danska och norska. För att fullgöra kursen krävs god läsförståelse samt god förmåga att skriva på engelska.

    Syfte

    • ge deltagaren förståelse för det juridiska sambandet mellan köpeavtalet och transportavtal och transportdokumentens funktioner,
    • förmedla kunskap om de utförande-, ansvar- och begränsningsregler som gäller för de olika transportslagen (sjö-, väg-, järnväg och flyg),
    • förklara innehåll och förmedla kunskap om funktioner, ansvarsfördelning och begränsningsregler i speditionsavtal (främst NSAB 2015),
    • introducera reglerhamnar och terminalers ansvar för gods och hantering,
    • förmedla kunskap om logistikavtals innehåll, funktion och uppbyggnad, gränssnittet mellan aktörerna i avtalet samt hur ett avtal kan utformas i praktiken,
    • ge en introduktion till Rotterdam-reglerna,
    • ge deltagarna insikt i de problem som avsaknaden av internationell reglering av multimodala transporter har dels från ett juridiskt, dels från ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

    Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

    • Redogöra för hur köpeavtalets leveransvillkor påverkar transportavtalet.
    • Förstå transportavtalets funktion som trepartsavtal.
    • Redogöra för huvuddragen i befraktningsavtal (B/B, T/C, V/C).
    • Inom Sjö-, väg, järnväg och flygtransporter redogöra för
     • transportdokument (alternativ och funktion),
     • transportörens ansvar (enligt internationella konventioner och svensk lag),
     • transportörens rätt till ansvarsbegränsning,
     • reklamation- och preskriptionsregler.
    • Redogöra för speditionsavtalets (främst NSAB) innehåll vad gäller
     • Tillämplighet,
     • Nätverksansvar,
     • uppdragets omfattning och delar,
     • ansvarsregler, undantag och ansvarsbegräsning.
    • Redogöra för ansvarsreglerna i de svenska terminalbestämmelserna.
    • Redogöra för utformning, parter och funktioner i ett logistikavtal.
    • Problematisera kring gränssnitt och riskövergång i transport och logistikavtal
    • Utforma och upprätta ett komplett logistikavtal som omfattar transport, lagring, hantering, lastning, lossning etc. med underliggande (standard)avtal.
    • Förstå huvuddragen i Rotterdam-reglerna och hur de skiljer sig från de nuvarande transportansvarskonventionerna.
    • Problematisera kring avsaknaden av internationell och nationell reglering av multimodala transporter både vad gäller ansvar, miljö- och hållbarhetsaspekter

    Innehåll

    Kursintroduktion
    Unimodala, intermodala och Multimodala transporter och regelverk

    Transportansvarsregler:
    • Haag/Visby och Hamburgreglerna, 13 kap Sjölag (1994:1009)
    • CMR-konventionen, Lag (1974:610) om inrikes vägtransport
    • COTIF 1999, Järnvägstrafiklag (2018:181)
    • Montrealkonventionen, Lag (2010:510) om lufttransporter.
    • Rotterdamreglerna (även SOU2018:60 Tillträde till Rotterdamreglerna)

    Avtal:
    • BIMCO standardavtal: olika konossement (B/L), GENCON, BOXTIME m.fl.
    • NSAB 2015
    • Sveriges hamnars terminalbestämmelser 1989
    • Terminalbestämmelser 2011

    Organisation

    • Föreläsningar. Syftet med föreläsningarna är förklara begrepp, exemplifiera situationer och gå igenom och diskutera rättsfall, avtalstexter och klausuler
    • Gästföreläsningar.
    • Litteraturstudier. Studenterna uppmanas att före varje föreläsning läsa i kursbeskrivningen angiven litteratur.
    • Avtalssimulering.

    Litteratur

    Kurslitteraturen presenteras på kurshemsidan.

    Examination inklusive obligatoriska moment

    • Obligatorisk introduktionsföreläsning.
    • Skriftlig, digital tentamen (Moment "Tentamen")
    • Avtalssimulering i grupp (Moment "Projekt")
    Slutbetyget bestäms genom en sammanvägning av resultat på avtalssimulering och tentamen.

    Kursplanen innehåller ändringar

    • Ändring gjord på kurstillfälle:
     • 2020-09-04: Examinator Examinator ändrat från Robert Severin (severin) till Daniel Eriksson (danieer) av Viceprefekt
      [Kurstillfälle 1]
    • Ändring gjord på kurs:
     • 2020-12-07: Nedlagd Ändrat till nedlagd av UOL
      Kursen är nedlagd