Kursplan för Handelsrätt

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-05-03 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCommercial law
 • KurskodMMS095
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSILO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 81111
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Inlämningsuppgift, del A 5 hp
Betygsskala: TH
0 hp5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0219 Tentamen, del B 2,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp2,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 12 Jan 2023 em L DIG
 • 05 Apr 2023 em L DIG
 • 17 Aug 2023 em L DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Kursens syfte är att ge en introduktion till det svenska rättssystemet samt att ge grundläggande kunskap för att tillämpa juridisk metod och göra rättsliga bedömningar samt att skriva rapporter inom associationsrätt, avtalsrätt, köprätt, skadeståndsrätt och arbetsrätt samt att tillämpa tullregler.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Visa grundläggande kunskaper om det svenska rättssystemets uppbyggnad, och indelning;
 • Tillämpa grundläggande juridisk metod; 
 • Skilja på offentligrättsliga och civilrättsliga förhållanden; 
 • Tillämpa rättsregler och göra rättsliga bedömningar samt rapportskrivning inom:
  • associationsrätt,
  • avtalsrätt,
  • köprätt,
  • skadeståndsrätt
 • Tillämpa tullregler och göra klassificering av varor

Innehåll

 • Kursintroduktion;
 • Introduktion till sveriges maktfördelning, domstolssystem och lagstiftningsprocessen;
 • Grundläggande associationsrätt;
 • Avtalsrätt
  • avtals uppkomst
  • avtalets innehåll
  • avtalsbrott och påföljder
 • Köprätt
  • Köplagarna
  • Säljarens och köparens förpliktelser. Avtalsbrott
  • Risk och riskövergång.
  • Internationell köprätt (CISG)
  • Leveransklausuer (INCOTERMS)
 • Skadeståndsrätt
  • ansvar för eget vållande
  • Principalansvar och arbetstagares ansvar
  • Strikt ansvar. 
 • Tullregler

Organisation

Föreläsningar
Introduktionsföreläsning och gästföreläsningar är obligatoriska. Syftet med föreläsningarna är förklara begrepp, exemplifiera situationer och gå igenom och diskutera rättsfall, avtalstexter och klausuler.

Litteraturstudier
Studenterna uppmanas att före varje föreläsning läsa i kursbeskrivningen angiven litteratur.

Instuderingsfrågor
För varje ämnesområde finns instuderingsfrågor som till stor del återspeglar kunskapsmålen för kursen och är utformade på liknade sätt som tentamensfrågorna.

Inlämningsuppgifter 
Inlämningsuppgifter som redovisas i PM-form. Utförs i grupper om 2-3 studenter beroende på totalt antal studenter i klassen.

Tentamen
Digital examen i sal. 

Litteratur

Praktisk sjörätt, senaste upplagan. Författare: Hugo Tiberg, Johan Schelin, Mattias Widlund.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter (del A) samt en digital tentamen (del B).

Varje del betygssätts med U/3/4/5. Betyg på hela kursen utgörs till 2/3 av resultatet på del A och till 1/3 av resultatet på del B. Både del A och del B måste uppnå betyg 3 för godkänt betyg på kursen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på modul:
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0219 Tentamen 2,5 hp] Ändrat till digital examination
 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2022-09-14: Examinator Examinator ändrat från Christer Bengtsson (chrbe) till Robert Severin (severin) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]