Kursplan för Lasthantering och farligt gods

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCargo handling and dangerous goods
 • KurskodMMS090
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSILO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 81125
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 09 Jan 2024 fm L
 • 03 Apr 2024 em L
 • 29 Aug 2024 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Syftet med kursen är att ge sådan kännedom om allmän lasthantering (fartygstyper och dess lastutrustning), grundläggande stabilitetsbegrepp och definitioner, samt multimodala transporter av farligt gods (väg-, järnväg-, luft- och sjötransport), som krävs för att kommersiellt kunna operera fartyg och last. Kurser inom lasthantering syftar också till att transporter generellt skall genomföras på ett för miljön och samhället i stort bästa sätt med FN:s hållbarhetsmål 5, 12 och 14 i fokus.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Redogöra för olika fartygstyper och dess lastutrustning - Beskriva ett fartygs huvuddimensioner och kunna redogöra för grunderna i stabilitet - Beskriva ett fartygs deplacement, trim och djupgående - Definiera vad som är farligt gods utifrån FNs klassificeringskriterier - Redogöra för hur farligt gods skall vara förpackat, separerat och dokumenterat innan det överlämnas för transport - Redogöra för en säker hantering av olika laster utifrån deras egenskaper och förväntade klimat under resan - Relatera till tillämplig lagstiftning avseende lasthantering

Innehåll

- Olika fartygstyper och dess lastutrustning - Fartygs huvuddimensioner - Skeppsbyggnadstekniska grundbegrepp - Fartygs vikt - deplacement - Definition av vikts- och deplacementstyngdpunkt - Fria vätskeytors inverkan på initialstabiliteten - Lastplanering - Nationella och internationella lagar och regler - Multimodala transporter av farligt gods - Särskilda regler för lasthantering med avseende på olika lasters egenskaper - Lastrumsklimat och lastsäkring

Organisation

Kursen inleds med fartygs dimensioner och stabilitet följt av multimodala transporter av farligt gods.

Samtliga lektioner genomförs i formen av föreläsningar, men räkneövningar och lastplaneringsövningar förläggs löpande under de ordinarie föreläsningspassen.

Litteratur

För del A
Skoog, Jan (red.), Grundläggande fartygsstabilitet för sjöfart och logistik, volym 1, senaste upplaga

Olsson Neptun, T, Skoog, J (red) Multimodala transporter av farligt gods för sjöfart och logistik, volym 1, senaste upplaga
Olsson Neptun, T, Skoog, J (red) Multimodala transporter av farligt gods för sjöfart och logistik, volym 2, senaste upplaga

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen av lärandemål 1-7.

Hjälpmedel vid tentamen
Typgodkänd kalkylator, bilagor och tillämplig litteratur


Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.