Kursplan för Materialkaraktärisering och haverianalys

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMaterials characterisation and failure analysis
 • KurskodMMK082
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPAEM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 09117
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0111 Tentamen, del A 4 hp
Betygsskala: TH
4 hp
 • 12 Jan 2024 fm J
 • 04 Apr 2024 fm J
 • 29 Aug 2024 em J
0211 Projekt, del B 3,5 hp
Betygsskala: UG
3,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Grundkurser i Materialteknik

  Syfte

  Studenterna skall vinna kunskap om moderna analystekniker och testmetoder med fokus på deras användning för att undersöka materials struktur och egenskaper. Kursen är inriktad på tillämpning och användning av olika metoder för att studera materialrelaterade problem i tekniska system. Problem som behandlas är t.ex. hur utseende och sammansättning för såväl yttre ytor som materialens struktur kan karaktäriseras, mätning av materialegenskaper, val av mät- och analysmetoder samt hur man strukturerar undersökningen av ett materialproblem som helhet på ett systematiskt sätt.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Beskriva de viktigaste analys- och provningsmetoderna som används i materialkaraktärisering.
  • Motivera val av analysmetoder baserat på deras möjligheter och begränsningar samt resultatens relevans för ett materialtekniskt problem.
  • Använda några av dessa metoder i praktisk analys och tolka resultaten för att undersöka potentiella orsaker till materialrelaterade haverier.

  Innehåll

  Inom kursen behandlas olika tekniker med fokus på deras tillämpning för att bestämma olika materialegenskaper.
  • Metodiken i haverianalys diskuteras och fraktografi introduceras.
  • En översikt över olika metoder för mekaniks provning tar upp hur de kan tillämpas för olika materialgrupper och ge information
  • Med tyngdpunkt på metaller diskuteras hur materialens struktur, sammansättning, defekter och restspänningar kan studeras med elektronmikroskopi, icke-förstörande provning och röntgendiffraktion.
  • Fastransformationer och andra reaktioner kan undersökas med termisk analys.
  • Ytanalysmetoderna XPS och AES kan ge information om ytornas kemiska sammansättning och tillstånd för olika material.

  Organisation

  Analystekniker och provningsmetoderna presenteras och diskuteras i föreläsningar. Under halva kursen arbetar studenterna med ett analysprojekt för att undersöka möjliga orsaker till ett materialrelaterat problem/haveri. Det skall behandlas med hänsyn till kunskap från tidigare kurser och från litteraturstudier.  Studenterna väljer lämpliga analysmetoder för problemet med hänsyn till analysteknikerna möjligheter och begränsningar. Sedan genomför de analyserna, rapporterar och presenterar resultat och slutsatser.

  Litteratur

  ASM handbook, e-böcker och annan digital information, föreläsningsmaterial.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen 

  Närvaro vid laboratoriebesök 

  Aktivt deltagande i rapporterat, presenterat och godkänt projekt

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.