Kursplan för Design och användaranpassning

Kursplan fastställd 2022-02-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnUser oriented design
 • KurskodMMF274
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKDES
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk design
 • TemaMTS 6 hp
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 56129
 • Max antal deltagare45
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0114 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

MPP083 Ingenjörsmetodik, MPP121 Formlära, MPP067 Datorstödd modellering, MPP071 Produktsemiotik, MMT010 Ergonomi och MMT015 Produktutveckling: Behov och krav eller motsvarande

Syfte

Kursen syftar till att fördjupa förståelsen och tillämpningen av ingående faser, tillhörande metoder och aktiviteter i designprocessen. Kursen syftar vidare till att utveckla förmågan att arbeta metodiskt för att skapa en användaranpassad lösning/artefakt på ett definierat användarebehov. 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • välja och tillämpa lämpliga metoder för att lösa öppna och osäkra designproblem
 • utifrån identifierade behov avgränsa och formulera en problembeskrivning
 • motivera beslut och val i design och produktutvecklingsarbete
 • gestalta ett slutkoncept med tydlig koppling till användarens behov och krav
 • skapa och gestalta ett önskat produktbudskap
 • presentera och förklara analys samt syntes/resultat såväl visuellt som muntligt och skriftligt på lämplig nivå
 • förstå, välja och skapa lämpliga fysiska modeller under produktutvecklingsarbetet
 • kritiskt reflektera på design-/produktutvecklingsarbetets förutsättningar, genomförande samt eget arbetsresultat
 • Identifiera värdeskapande av genomförd process och resultat
 • identifiera personlighetstyper och roller i en grupp samt dess styrkor och svagheter
 • reflektera kring användaranpassning i termer av normer, samhälle, individ och etik

Innehåll

I föreläsningar och seminarier, seminarieövningar samt genom litteraturstudier behandlas:
 • design och produktutvecklingsprocessen olika faser och utvecklingsarbetets innehåll, omfattning och problematik.
 • metoder för att identifiera, bestämma, analysera och lösa designproblem
 • utvärdera idéer och lösningar
 • praktikfall för att belysa strategier och metodval vid behandling av design-/produktutvecklingsproblem
 • kreativitet; teori, arbetssätt och metoder
 • visuell presentation
 • personlighetstyper och gruppers roller 

Kursen omfattar även ett projektarbete med fokus på användaraspekter för utformningen av en produkt. Projektet ger inte bara en träning i att utveckla ett metodiskt, kreativt arbetssätt och träning i att behandla utformningsproblem utan också tillfälle till att tillämpa och fördjupa kunskaper från kurserna MMT010 Ergonomi och MMT016 PU: Behov och krav, då dessa i viss utsträckning är samordnade med projektet.

Organisation

Föreläsningar, seminarier, övningar och projektarbete.
Arbetsform i projektet: 2-3 studenter/grupp. För rapportering och feedback finns handledare att tillgå under projektets gång.

Litteratur

Design, process och metod: Åsa Wikberg Nilsson m.fl.

Aktuella kompendier och artiklar tillhandahålls på kurshemsidan.


Examination inklusive obligatoriska moment

För slutbetyg krävs ett aktivt deltagande vid föreläsningar och seminarier, godkända seminarieövningar, godkända inlämningsuppgifter samt godkänt projektarbete.

I kursen ingår handlednings och presentationstillfällen som är obligatoriska. Dessa är till för att dels bedöma projektarbetets progression och dels för att ge feedback på utfört arbete samt förslag på förbättringar/vidare arbete. Respektive handledare godkänner varje delmoment.


Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.