Kursplan för Ingenjörsmetodik

Kursplan fastställd 2022-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroduction to mechanical engineering
 • KurskodMMF176
 • Omfattning7 Högskolepoäng
 • ÄgareTKMAS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 0,5 hp,MTS 2 hp
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 55123
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Tentamen 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp
 • 12 Jan 2024 em J DIG
 • 03 Apr 2024 fm J DIG
 • 22 Aug 2024 fm J DIG
0215 Projekt 4 hp
Betygsskala: TH
3,5 hp0,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Inga utöver vad som krävs för behörighet till Chalmers civilingenjörsprogram i maskinteknik.

  Syfte

  Kursen syftar till att utveckla grundläggande färdigheter i användning av ingenjörsmässiga arbetsmetoder och kännedom om vanliga maskinelement och material. Efter avslutad kurs skall studenten i grupp kunna lösa konstruktionsproblem på ett strukturerat sätt, samt kunna presentera resultatet både muntligt och skriftligt.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Konstruktionsmetodik
  • Beskriva, förklara och tillämpa en konstruktionsmetodik för att lösa öppna och ostrukturerade problem
  Maskinelement och materialteknik
  • Identifiera och förklara verkningssättet för ingående standardiserade maskinelement och unika komponenter i enkla system
  • Kombinera olika maskinelement och unika komponenter till ett enklare system.
  • Beskriva grundläggande egenskaper hos konstruktionsmaterialen trä, metall och plast samt metoder för att bearbeta och sammanfoga dem
  • Välja lämpligt material för tillverkning av prototyp
  Modellerings- och verkstadsteknik
  • Handha verktygsmaskiner på ett säkert sätt
  • Använda enklare redskap och verktygsmaskiner för att skapa fysiska modeller
  • Använda enkla fysiska modeller i en utvecklingsprocess i syfte att lära sig mer om lösningen och som ett presentationshjälpmedel
  • Skapa CAD-modeller och CAD-ritningar över en egenutvecklad konstruktion
  Informationssökning
  • Förstå informationen angiven i ett patent
  • Känna till hur patent klassificeras
  • Söka efter patent i angivna databaser
  Presentationsteknik
  • Sammanställa och anpassa material för en skriftlig rapport så att rapporten på ett tydligt och sammanhängande sätt beskriver den lösning som har valts under ett enklare konstruktionsarbete och de val som har gjorts på vägen fram till denna lösning.
  • Skriva referenser till forskningslitteratur och patent enligt APA (American Psychology Association).
  • På en grundläggande nivå ge konstruktiv återkoppling på andra studenters konstruktionsrapporter.
  • Planera och strukturera en muntlig presentation av ett enklare konstruktionsarbete.
  Gruppdynamik och självreflektion
  • Planera och genomföra arbete i grupp under lång tid
  • Beskriva och förklara vanliga konflikter som kan uppstå i en grupp och föreslå åtgärder ifall någon av dem inträffar
  • Reflektera kring egna erfarenheter från gruppdynamik
  Hållbar utveckling, etik och M-ingenjörens yrkesroll
  • Beskriva och förklara begreppet hållbar utveckling och dess koppling till produktutveckling.
  • Relatera till några centrala etiska begrepp och teorier i en diskussion om etiska aspekter av tekniska system och i en ingenjörs arbetssituation
  • Redogöra för innehållet i Sveriges ingenjörers hederskodex
  • Analysera, synliggöra och problematisera vikten av jämställdhetsaspekter i utveckling av produkter, processer och system. 
  • Diskutera och reflektera över jämställdhet och mångfald utifrån yrkesrollen ingenjör. 
  • Analysera en konstruktion i syfte att värdera dess risker för människa och miljö och föreslå åtgärder som minimerar eller eliminerar riskerna
  • Beskriva vanligt förekommande yrkesroller för M-ingenjörer.

  Innehåll

  I kursen ingår följande moment:
  • Konstruktionsmetodik är det genomgående ämnet, som stöds av och kompletteras med de övriga momenten. Särskilt fokuseras på processtegen problemformulering och kravspecificering, sökning av alternativa lösningar, utvärdering av alternativa lösningar samt vidareutveckling av vald lösning. Andra särskilda aspekter som fokuseras på är materialteknik, hållbar utveckling, riskhantering samt etiska frågeställningar i sammanhanget.
  • Kunskaper om Maskinelement kompletterar konstruktionsmetodiken. Bland annat fokuseras på enkla drivkällor, axlar, lagringselement och kuggväxlar.
  • Färdigheter i Modellerings- och verkstadsteknik stödjer både sökningen och utvärderingen av alternativa lösningar. Fokus ligger på fysiska modeller i papp och vanliga konstruktionsmaterial, men även digitala modeller behandlas.
  • Momentet Informationssökning fokuserar på både söka patent i patentdatabaser och analysera dessa .
  • Kommunikationsinslagen behandlar skriftlig och muntlig presentation med fokus på textåterkoppling och textbearbetning.
  • Gruppdynamik och självreflektionen fokuserar dels på arbetet i grupp och vilka faktorer som har betydelse för en grupps funktion, men också på att utveckla förståelse för sitt eget beteende.

  Organisation

  Föreläsningar och övningar introducerar kursinnehållet.

  Kunskaperna och färdigheterna som inhämtas därifrån tillämpas sedan i ett produktutvecklingsprojekt.

  Projektet genomförs i grupp och fokuserar på att lösa ett verkligt, öppet och ostrukturerat problem, dvs. ett problem vars formulering inte är given och som kan ha flera alternativa lösningar. Projektet redovisas både muntligt och skriftligt, och kursen avslutas med en skriftlig tentamen.

  Litteratur

  Meddelas senast två veckor innan kursstart.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För slutbetyg på kursen krävs godkänd tentamen, godkänt projekt samt närvaro på obligatoriska övningar och föreläsningar. Slutbetyget bestäms av en sammanvägning av betyg på tentamen och projekt.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.