Kursplan för Konstruktionsprojekt marinteknik

Kursplan fastställd 2023-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMarine design project
 • KurskodMMA151
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMOB
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Sjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 89134
 • Max antal deltagare50 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0115 Projekt 15 hp
Betygsskala: UG
7,5 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Matematik (inklusive matematisk statistik, numerisk analys och flervariabelanalys), mekanik och hållfasthetslära, strömningsmekanik,

samt kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

MMA136 Fartygsgeometri och hydrostatik
MMA161 Fartygsmotstånd och hydrodynamiska beräkningsmetoder
MMA167 Marin konstruktionsteknik
SJO740 Marine propulsionssystem
SJO745 Våglaster och sjöegenskaper

Syfte

Syftet med kursen är att studenterna skall medverka i ett industrianknutet problemorienterat utvecklingsprojekt av ett fartyg eller en offshoreanläggning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Tillämpa sin kunskap, förståelse och förmåga att lösa problem i nya, obekanta områden inom en bredare kontext än Naval Architecture (fartygskonstruktion)
- Delta i och bidra till en designprocess som en medlem av en projektgrupp
- Tillämpa systemteknisk metod
- Planera och genomföra en konstruktion av en komplex produkt som ett handelsfartyg eller en offshore-stuktur inom givna tidsramar
- Föreslå nya koncept och designlösningar som möter kundens krav, transportbehov och begränsningar
- Förklara, analysera och använda de metoder som krävs i designprocessen av en marin struktur
- Muntligen och skriftligen klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa
- Ta ansvar för att produkten (fartyget) är konstruerat i enlighet med gällande internationella regelverk för klassificering av fartyg.
- Ta ansvar för att produkten (fartyget) uppfyller gällande säkerhets och miljökrav samt diskutera inverkan av dessa på konstruktionen.
- Kunna diskutera aspekter av hållbarhet och etik utifrån produktens inverkan i samhället.
Analysera, synliggöra och problematisera vikten av jämställdhetsaspekter i utveckling av fordon, fartyg och transportsystem. 
- Diskutera och reflektera över jämställdhet, jämlikhet och mångfald utifrån yrkesrollen ingenjör. 

Innehåll

Studentgruppen ställs inför att konstruera en verklig marin produkt med assistans från erfarna, ingenjörer yrkesverksamma inom industrin samt forskare och lärare från Chalmers. Den inledande designfasen som föregår ordern av ett nytt fartyg, följande kundens krav, inkluderas i projektet.

Följande aspekter skall, men projektet är inte begränsat till dessa, beaktas i enlighet med gällande regelverk för klassificering av fartyg samt metodik för fartygskonstruktion:

- Funktionsanalys utifrån kundkrav
- Operationspfofilen hos farkosten
- Intakt och skadestabilitet för de olika lastkonditioner farkosten kan förväntas operera i
- Konstruktion av propulsionssystem med största möjliga bränsleeffektivitet
- Utformning av skrov för minsta möjliga motstånd enligt gällande operationsprofil
- Global hållfasthet hos skrovbalken samt viktoptimering av midskeppssektion
- Analys av våglaster utifrån farkostens rutt
- Utformning av system för lasthantering samt interna logistikflöden
- GA ritningar

Resultaten från projekten skall redovisas genom:

- Skriven rapport med god akademisk kvalitet
- Muntlig presentation vid mitt-terminsseminarium samt slutpresentation

Projektet ställer krav på att studenterna har förmågan att hantera arbete i en komplex tvärkulturell grupp och kan kommunicera inom gruppen samt med kund, lärare och externa resurser. 

Organisation

Kursen är problemorienterad och sträcker sig över två läsperioder. Kursen är indelad i följande faser:

Uppstart (Två veckor):
- Föreläsningar om projektarbete och kontruktionsmetodik
- Indelning av projektgrupper
- Etablera metodik för projektledning och kommunikation inom projektgruppen
- Workshop med kund om dennes krav och önskemål på farkosten
- Etablera konceptuell design av farkosten

Design loop 1 (Fem veckor):
- Arbetemed konstruktionen av farkosten
- Föreläsningar:
- Informationssökning och databaser
- Att skriva akademisk text samt akademisk hederlighet
- Presentationsteknik
- Avslutas med mitt-terminspresentation (mid-term review) med kund. Till dess skall foljade vara färdigt:
- Light-ship weight för farkosten
- Utkast till rapporten med färdig innehållsstruktur

Design loop 2 (Sex veckor):
- Arbete med konstruktionen av farkosten utifrån feedback från kund under mitt-terminsseminarium

Slutfas:
- Färdigställa rapporten
- Genomföra slutpresentation

Dessa moment kan komma att kompletteras med studiebesök, gästföreläsningar etc. beroende på projektets natur.

Litteratur

Kompendium, föreläsningspresentationer, forskningsartiklar samt klassregler.

Examination inklusive obligatoriska moment

- Godkänd rapport och presentation.
- Deltagande i mitt-terminsredovisning (Design review).
- Deltagande i slutpresentation (Final presentation).
- Aktivt deltagande i presentationen vid något av dessa tillfällen.
- Frånvaro utan giltigt förfall vid design review kommer att följas upp av samtal med examinator samt eventuellt kompletterande inlämningsuppgift.
- Frånvaro utan giltigt förfall vid slutpresentationen kommer att leda till underkännande i kursen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.