Kursplan för Hållfasthetslära

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStrength of materials
 • KurskodMHA081
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKTFY
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 57129
 • Max antal deltagare60
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0100 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
 • 04 Jun 2022 em J
 • 08 Okt 2021 fm J
 • 18 Aug 2022 fm J

I program

Examinator

 • Peter Olsson
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundkurs i stelkroppsmekanik

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande insikter i kontinuummekanisk modellering med tillämpning på konstruktionselement såsom balkar, axlar och skivor. Den ger också förkunskaper för vidare studier i materialmekanik, strukturdynamik och kontinuumsmekanik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

* beskriva och förklara innebörden av konstitutiva modeller, kinematiska samband samt jämviktsamband i 3D elasticitetsteori * använda de grundläggande sambanden (konstitutiva ekv., jämvikt och kinematik) för ställa upp de styrande partiella differentialekvationerna i 3D elasticitet * reducera 3D elasticitetsproblem till plana problem, under antagande om plan spänning eller plan deformation * identifiera och formulera de randvillkor som behövs för att lösa ett givet elasticitetsproblem * återge kinematiska samband och jämviktsekvationer för vanliga konstruktionselement som stänger axlar och balkar, samt utifrån dessa härleda styrande differentialekvationer * formulera randvillkor för problem innefattande stänger, axlar och balkar * beräkna spänningar (mekaniska påkänningar) och deformationer i stukturer uppbyggda av stänger, axlar och balkar samt utifrån dessa kunna avgöra om konstruktionen kommer att hålla för en given belastning * redogöra för stabilitetsproblemet (elastisk stabilitet) * beräkna stabilitetsgränsen (kritisk last) för enklare system av tryckbelastade pelare/balkar * kunna redogöra för det variationsproblem (virtuella arbetets princip) och minimeringsproblem (principen om potentiella energins minimum) som svarar mot differentialekvation-en/-erna i ett elasticitetsproblem, samt använda arbetsekvationer eller energimetoder för att lösa ett elasticitetsproblem

Innehåll

Kursen inleds med grundläggande analys och med introduktion av begrepp som töjning (deformation), spänning och elasticitet. Vi går igenom de tre grundsambanden (kinematik, konstitutivt samband, jämvikt) för de klassiska konstruktionselementen: axialbelastade stänger, vridbelastade axlar och böjbelastade balkar. Konstruktionsmaterialet betraktas som linjärt elastiskt, elastiskt-idealplastiskt eller termoelastiskt. Elastisk stabiliteten hos tryckbelastade balkar behandlas. Sambanden för den allmänna (tre dimensionella) elasticitetsteori härleds och reduceras till plana tillstånd. Enerigimetoder såsom virtuella arbetets princip, principen om potentiella energins minimum och Castiglianos teorem behandlas också; (virtuellt arbete och energiminimering är grundläggande i finit elementmetod för elliptiska problem).

Organisation

Kursen omfattar 14 föreläsning med teorigenomgång och 14 räkneövningar med problemlösning. Under kursen ges 5 frivilliga inlämningsuppgifter som löses individuellt och redovisas skriftligt; redovisningen bedöms med godkänt eller underkänt. Godkända redovisningar av lösningar till uppgifterna, ger poäng som läggs till tentamensresultatet (med visst bivillkor). Se vidare under rubriken "Examination" nedan.

Litteratur

Hans Lundh, Grundläggande hållfasthetslära, KTH, Stocholm, 2000 Peter W Möller, Exempelsamling i hållfasthetslära, Skrift U77b, Institutionen för hållfasthetslära, Chalmers, Göteborg 2010 Formelsamling delas ut vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Under kursen ges 5 inlämningsuppgifter. Varje i tid inlämnad uppgift som bedömts med godkänt ger 1 poäng. En avslutande skriftlig tentamen med 5 uppgifter av problemlösningskaraktär ger maximalt 25 poäng. För betyg 3, 4 och 5, krävs 10, 15 respektive 20 poäng -- dock krävs, som ett bivillkor, minst 7 poäng på tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2021-09-21: Plussning Ändrat till plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning tillåten