Kursplan för Examensarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap

Kursplan fastställd 2021-02-26 av vicerektor (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDegree project in Microtechnology and nanoscience
 • KurskodMCCX05
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareTIELL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeElektroteknik
 • InstitutionMIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 63113
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0108 Examensarbete 15 hp
Betygsskala: UG
7,5 hp7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det program där kursen läses

  Kursspecifika förkunskaper

  Examensarbetet får påbörjas efter godkända 120 hp. Kurser som utgör nödvändiga förkunskapskrav för det specifika examensarbetet ska vara avklarade. Examensarbetet ska godkännas av handledare innan arbetet påbörjas.

  Syfte

  Examensarbetet skall innebära en fördjupning av någon del av utbildningens ämnen, samt ge träning i att självständigt formulera och lösa en mer omfattande ingenjörsmässig problemställning.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - inhämta och tillämpa fördjupade kunskaper inom utbildningsprogrammets teknikområde inkluderande fördjupad insikt i aktuellt utvecklingsarbete, - med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar samt analysera och utvärdera olika tekniska lösningar, - planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar, - kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information, - inom ramen för det specifika examensarbetet kunna identifiera frågeställningar avseende teknikens roll i samhället såsom miljömässiga och etiska aspekter samt - muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar. Lärandemålen för examensarbetet utgår från de mål för högskoleingenjörsexamen som formulerats i Chalmers lokala examensordning (Dnr C2007/723). Det övergripande målet för examensarbetet är att studenten skall visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör.

  Innehåll

  Se "Föreskrifter för examensarbete vid högskoleingenjörsprogram vid Chalmers tekniska högskola" (Dnr C2010/743).

  Organisation

  Examensarbetet genomförs företrädesvis i grupp om två studenter, men kan även genomföras enskilt. Se även "Föreskrifter för examensarbete vid högskoleingenjörsprogram vid Chalmers tekniska högskola" (Dnr C2010/743).

  Litteratur

  Litteratursökning med relevans för examensarbetet.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För att examensarbetet skall godkännas krävs följande:
  - Godkänd planeringsrapport
  - Godkänd examensarbetsrapport
  - Godkänd presentation och försvar av examensarbetet vid examensarbetsredovisningen
  - Godkänd opposition på ett annat examensarbete
  - Närvaro vid två andra examensarbetsredovisningar

  Betygsskala: G/U

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.