Kursplan för Tekniskt projekt i elektroteknik

Kursplan fastställd 2022-02-01 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTechnical project in electrical engineering
 • KurskodMCC145
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKELT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeElektroteknik
 • InstitutionMIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 50118
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0118 Projekt 4,5 hp
Betygsskala: TH
2 hp2,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0218 Inlämningsuppgift1 3 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
1 Kursmodulen ges av institutionen VETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursen syftar till att introducera studenter på Elektroteknikprogrammet till projektarbete som en ingenjörsmässig arbetsform och att introducera elektroteknik som ett kunskapsområde. Projektuppgifterna kan varierar från år till år, men ämnesmässigt behandlar projekten olika tillämpningar inom elektroteknik.

Inom ramen för kursen tränas projektarbete på ett systematiskt vis där bl.a. skillnaden mellan innehåll och process i ett projekt, gruppdynamik, rapportskrivande och muntlig presentation behandlas och övas. Kursen syftar därmed till att ingenjörsstudenterna utvecklar metoder för att använda arbetsgruppen som ett effektivt redskap för att genomföra en elektroteknisk studie tillsammans med andra.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1. Redogöra för grundläggande elektrotekniska begrepp relaterad till projektuppgiften.
2. Arbeta i en projektgrupp med en öppen problemställning inom elektroteknik, föreslå en lösning, undersöka och verifiera.
3. Använda digitala verktyg för enklare hantering av mätdata.
4. Bidra till projektet utifrån olika grupproller, inklusive planering och uppföljning med begränsade resurser.
5. Tillämpa metoder för att arbeta effektivt i grupp.
6. Reflektera över erfarenheter av grupparbete, inklusive aspekter av jämlikhet och inkludering, och analysera samspelet utifrån olika perspektiv.
7. Skriva en akademisk rapport med flera författare, beskrivande ett problembaserat projekt, med korrekt hantering av vetenskapliga källor.
8. Muntligt såväl som i skrift diskutera och försvara den föreslagna lösningen, även utifrån etiska aspekter och hållbarhet (ekonomisk, social och ekologisk).
9. Ge och konstruktivt bearbeta skriftlig och muntlig feedback.

Innehåll

Kursen börjar med en teknisk introduktion till projekten, vilket följs av en guidad litteraturstudie relaterad till vald projektuppgift.

Dessa grundläggande kunskaper kommer sedan till användning i projektet, där studenterna arbetar i grupper med att lösa ett elektrotekniskt problem. Projektuppgifterna kan utgå från praktiska tekniska problem inom elektroteknik och/eller mer brett inriktade projekt som miljöpåverkan, ekonomi och utveckling för en hållbar framtid. Varje projekt kommer att stödjas av praktiska moment som illustrerar utmaningarna i en verklig tillämpning.

Förutom tekniskt innehåll, behandlar kursen:

 • Strategier för effektiv kommunikation
 • Projektdokumentering m.h.a. en projektmodell
 • Skrivandeprocessen
 • Gruppdynamik, inklusive arbete i grupp och grupparbetets roll
 • Rapportskrivande
 • Presentationsteknik
 • Engelska språket 

Organisation

Kursen består av två huvuddelar: Tekniskt projektarbete (4.5hp) och teknisk kommunikation (3 hp). Det finns ett antal icke-obligatoriska tekniska föreläsningar. Dessutom ingår seminarier, workshops och schemalagda gruppmöten, som alla kräver obligatorisk närvaro. Gruppdynamiken består av obligatoriska föreläsningar, workshops och reflektion.

Litteratur

Tekniskt projekt: Utdelat material och manualer, samt källor från genomförd litteraturstudie.

Teknisk kommunikation på engelska: writing.chalmers.se och EngOnline (webbaserade verktyg för rapportskrivande och engelsk grammatik), samt utdelat material.

Examination inklusive obligatoriska moment

Tekniskt projekt (4.5 hp): Aktivt deltagande i projektet och projektmöten, inklusive dokumentering av arbetet i mötesprotokoll. Slutbetyget (3-5) baseras på den tekniska rapporten och en muntlig presentation. Det är möjligt att erhålla bonuspoäng genom att klara ett individuellt prov, samt genom att delta i ett studiebesök, förutsatt att ett studiebesök kan ordnas. Betyget kan också påverkas av deltagarnas individuella bidrag till de olika delarna av projektet.
Teknisk kommunikation på engelska (3 hp): Betyget (G/U) baseras på hemuppgifter och projektdokumentering i loggböcker eller/och bidragsrapporter. Hemuppgifterna inkluderar utkast till rapporten, presentationer och opponering, samt aktivt deltagande vid återkopplingstillfällen (tutorials) och sessioner med fokus på gruppdynamik. För godkänt betyg krävs inskickade hemuppgifter som uppnår målen för respektive hemuppgift, samt aktivt deltagande i obligatoriska workshops och seminarier.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.