Kursplan för Lärande och handledarskap

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2024-06-05 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLearning and supervision
 • KurskodMCC136
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPLOL
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknik och lärande
 • InstitutionVETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 40119
 • Max antal deltagare20
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0114 Inlämningsuppgift, del A 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0214 Inlämningsuppgift, del B 2 hp
Betygsskala: UG
0 hp2 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0314 Inlämningsuppgift, del C 2 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp2 hp0 hp0 hp0 hp
0414 Inlämningsuppgift, del D 2 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp2 hp0 hp0 hp

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Lärare anställda för att undervisa på gymnasienivå i första hand i något av följande ämnen: matematik, fysik, kemi och teknik. Lärare som handleder eller skall handleda MPLOL/KPLOL studenter i övriga närliggande ämnen (t.ex. CAD, design, konstruktion, programmering, arkitektur) kan också antas till kursen. Läraren nomineras av rektor på övningsskolan och antas av kursens examinator.

  Syfte

  Kursens syfte är att ge förutsättningar för gott handledarskap för studenter som går någon av VFU-kurserna inom MPLOL/KPLOL programmet:
  • CIU207 Lärande och ledarskap i praktiken 1 (VFU 1)
  • CIU212 Lärande och ledarskap i praktiken 2 (VFU 2)

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Efter fullgjord kurs ska studenten (d.v.s. VFU-handledaren) kunna:

  1. effektivt stödja VFU-studenter i sin planering av lektioner på gymnasienivå, med en progression och balans mellan samarbete och självständighet.

  2. systematiskt observera VFU-studenter som övningsundervisar i olika situationer (genomgångar, enskilt elevarbete, grupparbeten, laborationer mm), analysera deras behov av vägledning och bekräftelse, och ge varierad, välgrundad återkoppling som stödjer deras utveckling.

  3. i samarbete med VFU-studenter vidareutveckla gymnasieundervisningen, baserat på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, avseende pedagogik, ämnesdidaktik och ämnets relevans för gymnasieelever.

  4. stödja VFU-studenters utveckling av specifika förmågor som krävs i läraryrket, inklusive muntlig och skriftlig kommunikation, användning av digitala verktyg, klassrumsledarskap och motverkande av kränkande elevbeteenden.

  5. utveckla VFU-studenters förmågor att anpassa sin undervisning till olika elevers behov, inklusive att förbereda VFU-studenter för att kunna möta ett brett spektrum av elever avseende förmåga, motivation och funktionsvariation.

  6. effektivt, professionellt och empatiskt själv stödja utvecklingen hos olika VFU-studenter som har egna utmaningar avseende t.ex. förmåga, motivation eller funktionsvariation.

  7. systematiskt utvärdera VFU-studenters kompetenser och stötta deras självinsikter i syfte att själva kunna systematiskt utveckla sina kompetenser.

  Innehåll

  • kännedom om programmet MPLOL/KPLOL
  • kännedom om upplägget för VFU-kurserna
  • lärandeteorier som VFU-studenterna möter
  • metoder för bedömning av undervisning
  • feedback tekniker
  • ”svåra situationer” för VFU-handledare
  • referenser och databaser för fördjupad vetenskaplig grund avseende pedagogik och ämnesdidaktik
  • systematik i förmågorna som VFU-studenter behöver utveckla
  • reflektion kring egna styrkor och utmaningar som VFU-handledare och gymnasielärare

  Organisation

  Seminarier (c:a en gång i månaden under hela läsåret).
  Inlämningsuppgifter (en uppgift att lämna in till varje seminarium förutom det första seminariet).

  Litteratur

  Vetenskapliga artiklar, rapporter och övrigt material som VFU-studenterna möter i sin utbildning samt fördjupningar relevanta för VFU-handledning.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För godkänd kurs krävs närvaro och aktivt deltagande i seminarierna samt godkända inlämningsuppgifter. Kompletterande uppgifter erbjuds vid frånvaro. Om fler än två seminarier eller två inlämningsuppgifter fattas krävs komplettering för godkänd kurs.
  Gymnasielärare som är eller har varit mästarlärare på programmet Lärande och ledarskap kan få kursen godkänd utan krav på närvaro eller inlämningsuppgifter.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på modul:
   • 2024-06-04: Institution Institution ändrat från MATEMATISKA VETENSKAPER till VETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE av UOL
    [0214 Inlämningsuppgift 2,0 hp]
   • 2024-06-04: Institution Institution ändrat från MATEMATISKA VETENSKAPER till VETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE av UOL
    [0114 Inlämningsuppgift 1,5 hp]
   • 2024-06-04: Institution Institution ändrat från MATEMATISKA VETENSKAPER till VETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE av UOL
    [0414 Inlämningsuppgift 2,0 hp]
   • 2024-06-04: Institution Institution ändrat från MATEMATISKA VETENSKAPER till VETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE av UOL
    [0314 Inlämningsuppgift 2,0 hp]
  • Ändring gjord på kurs:
   • 2024-06-04: Institution Institution ändrat från MATEMATISKA VETENSKAPER till VETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE av UOL