Kursplan för Nanovetenskap

Kursplan fastställd 2022-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnNanoscience
 • KurskodMCC026
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPNAT
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik, Elektroteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionMIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 18114
 • Max antal deltagare50 (minst % av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare3
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 12 Jan 2024 em J
 • 03 Apr 2024 fm J
 • 21 Aug 2024 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurser inom vetenskap och teknik. Kursen är fristående men även om det inte är strängt nödvändigt är förkunskaper om grundläggande kvantmekanik en fördel.

Syfte

Nanoteknologi är ett forskningsområde som snabbt utvecklas genom intensiv forskning i gränslandet mellan kemi, fysik och biologi. Målet med kursen är att introducera grundläggande fysikaliska koncept inom nanoteknologi och demonstrera forskning som ligger i framkanten av området och diskutera framtida möjligheter för forskning inom nanoteknologi. Ett av kursens huvudsakliga objektiv är att introducera studenterna till alla möjligheter inom forskning och ytterligare utbildning kring nanoteknologi vid Chalmers. Kursen innehåller också en etikmodul där studenter lär sig om etiken i kontexten av nanovetenskap. Huvudsyftet är att rusta studenter med kunskaper så att de kan tänka analytiskt kring etikrelaterade frågor i deras framtida yrkesliv.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Lösa enkla problem kring kvantmekanisk laddningstransport på nanoskala
 • Beskriva tillgängliga experimentella tekniker som kan användas för att studera laddningstransport genom enstaka molekyler, rollen av kopplingen mellan molekyl och elektroder, mekanismerna bakom sekventiell och koherent laddningstransport genom molekyler.
 • Beskriva fysikaliska och kemiska ideer bakom implementering av elektronisk funktionalitet i enstaka molekyler
 • Ge exempel på tekniker inom optisk mikroskopi med upplösning utöver diffraktionsgränsen; metoder för optisk spektroskopi av enskilda molekyler som t.ex. flourescensce correlation spectroscopy, tip-enhanced Raman spectroscopy, etc.
 • Utvärdera statiska (så som hårdhet) och dynamiska (som resonanta och dissipativa faktorer) mekaniska egenskaper hos objekt på nanometerskala.
 • Beskriva vikten av nanoplasmonforskning och nanomaterial för framtida applikationer inom energisparande och energiomvandling
 • Utveckla originella forskningsideer inom nanoteknologi
 • Utvärdera potentialen av och möjligheterna att utföra nya forskningsideer.

Innehåll

Kursen ger en överblick av ämnesområdet nanoteknologi och utgör en bred grund för framtida studier inom mastersprogram som fokuserar på fysikaliska, kemiska, biologiska och/eller materialegenskaper inom nanoteknik. Alla fyra spår inom kursen presenteras i form av föreläsningsserier som fokuserar på utvecklingen i nanoteknologins framkant med vikt vid den forskning som utförs på Chalmers. Kursen behandlar också etiska frågor kring vetenskap med fokus på nanoteknologi.

Organisation

Femton föreläsningar ges av forskare som är aktiva inom ämnesområdet. Studenterna utformar och presenterar därefter originella förslag på forskningsprojekt baserade på teori och experimentella tekniker som presenterats under föreläsningarna. Projekten redovisas av studenterna i en minikonferens. Varje student opponerar på två andra projekt. Etikmodulen ges under en separat föreläsning.

Litteratur

Forskning och vetenskapliga artiklar som täcker olika områden inom nanoteknologi introduceras under föreläsnignarna. Kapitel ur boken: Stuart Lindsay, "Introduction to Nanoscience", Oxford University Press, 2009

Examination inklusive obligatoriska moment

Godkänd skriftlig och muntlig presentation av forskningsprojektsförslag; skriftlig tentamen (4 timmar)

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.