Kursplan för Design och kommunikation, fortsättningskurs

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDesign and communication, advanced course
 • KurskodLMU615
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIDSL
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk design
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 66119
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0104 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kurserna LMU631 Designintroduktion och LMU610 Design och kommunikation, eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Att vidareutveckla skissteknikens beskrivande kvaliteter och att ge studenterna fortsatta färdigheter i att kommunicera med bilder. Kursen syftar till att koppla samman de argumenterade elementen i skiss och text för att stärka studenternas kommunikativa förmåga och kristika tänkande kring designval och konceptframtagande. Kursen innebär praktisk träning att skissa, modellera och att författa en rapport på engelska.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • analysera olika designval baserat på informationsinhämtning och egna renderingar samt kunna argumentera för dessa genom att koppla samman skisser, modeller och text.
 • visa på fördjupade kunskaper i skissteknik samt demonstrera sambanden mellan skiss och modell.
 • göra effektiva kommunikationsstrategiska val och presentera och argumentera för ett designprojekt i form av skisser, modeller, text och tal på engelska.
 • skissa och modellera för att självständigt kunna undersöka form samt skapa egna former applicerade på given designuppgift.
 • bedöma resultatet av sitt eget arbete gentemot uppsatta kriterier.

Innehåll

Kursen består av tre huvudsakliga delkomponenter: skissteknik, grafisk kommunikation samt rapportskrivning på engelska. Dessa delar är integrerade element som examineras genom ett individuellt designprojekt. Den integrerade projektformen är central för arbetssättet i kursen och studenterna arbetar med att ta fram ett designkoncept baserat på en tydlig omvärldsanalys, skisser, modeller och en slutlig argumenterande rapport på engelska. Designkoncepten presenteras även i samband med ett seminarium.

Följande huvudområden behandlas i kursen:
 • Skissteknik för komplexa former.
 • Skissteknik med bland annat "markers" och "torrpastell".
 • Modellering (med särskilt fokus på förhållandet mellan skiss och modell).
 • Rapportskrivning på engelska (med särskilt fokus på argumenterande text).
 • Referenshantering (val av källor och referenssystem).

Organisation

Kursen bygger på föreläsningar och övningar kring skissteknik och kommunikation på engelska samt ett större individuellt designprojekt. Projektet presenteras i form av en rapport/uppsats och vid ett seminarium i slutet på kursen.

Skissmomentet är en fortsättning på skisstekniken i årskurs 1. Nya metoder såsom arbete med "markers" introduceras. Momentet omfattar planvyer och perspektiv och digital bildredigering. Även modellarbete i papp och skum, med särkilt fokus på att studera former och möten och korrelationen mellan skiss och modell.

För godkänt krävs 80% deltagande på övningarna och redovisade uppgifter, främst i form av rapport och presentation vid ett seminarium.

Ett genomgående tema för kursen är sambandet mellan kommunikation och design, där val i skisser och modeller måste kommuniceras till en tänkt publik. Vidare länkas de argumenterade/retoriska funktionerna i bild och skrift samman för att stärka designprocessens alla steg från idé till färdigt koncept.

Vidare används kommunikation i tal, bild och skrift som ett lärandeverktyg. Här är kamratlärande och kamratrespons viktiga komponenter vilket innebär att varje individuellt projekt även ingår i tvärgrupper för att ge intellektuell stimulans och att utveckla de enskilda projekten.

Litteratur

Anvisas vid kursens start.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras dels genom deltagande vid övningar och genom skriftlig och muntlig redovisning av projektet. Engelska används som språk både i projektrapporten och vid presentationsseminariet. Projektarbetet bedöms som en helhet vilket inkluderar skisser, modeller, språkhantering, struktur och argumentation.

Vid betygssättningen kommer arbetena bedömas utifrån ett antal kriterier enligt rubrics-modell. Kriterierna i form av rubrics kommer att finnas tillgängliga vid kursstart och modifieras i samarbete med studenterna. Självbedömning enligt kriterierna ingår som en del av examinationen.

Slutbetyg på kursen ges enligt skalan U, 3, 4, 5.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.