Kursplan för Människa och teknik i samverkan

Kursplan fastställd 2023-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnHuman and technology interaction
 • KurskodLMU056
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 65138
 • Max antal deltagare50 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0123 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 25 Okt 2023 em L DIG
 • 04 Jan 2024 em L DIG
 • 20 Aug 2024 em L DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Förståelsen för människan som beslutsfattare och aktör är viktig för prestationsförmåga, funktion och säkerhet i manuella så väl som i högt automatiserade tekniska system. Kursen syftar till att ge kunskaper och färdigheter för att kunna tillämpa metoder och verktyg för att ta hänsyn till människans förmåga och begränsningar i ett människa-maskinsystem, där hänsyn tas både till människans individuella, fysiska, sociala och mentala kapacitet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • definiera och förklara begrepp inom micro-/macroergonomi, arbetsmiljölagstiftningen, säkerhet, riskhantering och underhåll.
 • beskriva, analysera och hantera möjliga etiska konsekvenser ur ett säkerhetsmässigt och humant perspektiv.
 • ha insikt i teknikens roll i samhället där hänsyn tas till människans förmågor och begränsningar i ett människa-maskinsystem.
 • tillämpa de i kursen genomgångna analysverktygen i konkreta verklighetsnära situationer.
 • modellera och genomföra arbetsanalyser med avseende på prestation, säkerhet och ergonomi.
 • värdera resultat från ergonomiska analyser av en arbetsuppgift med avseende på problemidentifiering, analys, utvärdering och förbättringsförslag.
 • genomföra olika typer av riskanalys och riskhantering i tekniska system.
 • beskriva olika typer av produktivitets- och effektivitetsmätning i manuella så väl som i mer automatiserade produktionssystem.
 • Beskriva hur uppgifter kan fördelas mellan människa och maskin.
 • Beskriva viktiga aspekter vid design av produktionssystem på människans villkor.
 • Beskriva olika automationsteknologier med människa-maskininteraktion.

Innehåll

Innehållet täcker människans förutsättningar och villkor i tekniska system och organisatoriska aspekter av detta. Föreläsningarna behandlar hur människa-maskininteraktionen blivit en allt viktigare aspekt av teknikutvecklingen och att den teknik som vi använder har blivit alltmer komplex och svår att förstå. Vidare belyses risker i tekniska system och möjligheter att analysera och hantera dessa på ett adekvat sätt. I korta övningar kommer praktiska tillämpningarna att illustreras för ett flertal analysmetoder. 

Organisation

Kursen omfattar föreläsningar, övningar, ev. studiebesök, samt laborationer med olika ergonomi och risk/säkerhetsverktyg.

Litteratur

Arbete och teknik på människans villkor (2015), ISBN: 978-91-7365-202-5 samt övrigt anvisade artiklar.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen baseras på skriftlig tentamen och duggor, godkända laborationer, aktivt deltagande i övningar samt närvaro vid obligatoriska moment. Betygsskalan är TH, dvs 5, 4, 3 och underkänt.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.